suggesties standpunten wonen

Het indienen van standpunten is niet langer mogelijk de stemming wordt geopend op 10 maart om 12u

Beste Jong Groen lid
 
 
Op 10 maart 2022 legt de Themagroep Wonen samen met het bestuur van Jong Groen je graag 10 voorstellen tot standpunten binnen het thema Wonen voor. Hierop zal je als lid online kunnen stemmen tot en met 15 maart 2022 (12:00). Voor dit online Open Forum zoeken we jouw input!
 
Heb je kennis over Wonen of wil je graag dat Jong Groen hierover bepaalde standpunten inneemt?
Schrijf een voorstel voor een standpunt binnen dit thema door...
 
  • ... of je kennis te delen met Jong Groen en de vrijwilligersvacature “Themaliefhebber” in te vullen.
  • ... of via deze webpagina een voorstel tot standpunt in te dienen! Dit kan tot en met 2 maart.
  • ... een mailtje te sturen naar Kilian indien je nog twijfelt over de inhoud of vorm van je standpunt.
  
De Themagroep Wonen gaat na in hoeverre het standpunt voldoende duidelijk is, niet in strijd is met andere standpunten... en legt je voorstel voor aan alle leden ter stemming in zoverre die ontvankelijk is. We nemen sowieso contact met je op bij het indienen van een voorstel en helpen je waar nodig. Denk even na, scroll door de reeds ingediende voorstellen (en becommentarieer) en dien een voorstel in!
 
Alvast bedankt voor je input!
 
Kilian Vandenhirtz
Bestuurslid Basisdemocratie & Standpuntenbepaling
[email protected]
 
P.S. Je feedback over online stemmen en e-democracy is bijzonder welkom. Dat kan via deze link!
Please check your e-mail for a link to activate your account.

8. Voorstel om het aantal tweede verblijven in een stad of gemeente te beperken

Standpunt: Voor elke Vlaamse stad of gemeente voeren we een maximum aantal tweede verblijven in. Dit maximumaantal is in verhouding met het aantal woongelegenheden in de stad of gemeente.

Meer info: Het aantal tweede verblijven is het grootst in de kustgemeenten. Ongeveer de helft van de in Vlaanderen geregistreerde tweedeverblijven bevindt zich in de kustgemeenten. In sommige kustgemeenten is meer dan de helft van de woongelegenheden in gebruik als tweedeverblijf. Dit zet een enorme druk op de woningprijzen. Bouwpromotoren richten zich sterk op dit publiek dat bereid is extra te betalen voor een vakantieverblijf waardoor het voor starters moeilijker wordt een eerste woning te verwerven. Vooral in de wintermaanden is in bepaalde straten amper permanente bewoning. Dit is niet bevorderlijk voor het algemeen veiligheidsgevoel en de sociale controle. De middenstand heeft aan tweedeverblijvers vast een belangrijk cliënteel, doch is deze “leegstand” (vooral) tijdens winterse maanden ook niet bevorderlijk voor de ontplooiing van de badplaatsen als bruisende en dynamische plekken om te wonen. De kust kent ook een “dubbele vergrijzing”, niet alleen de ‘geboren en getogen’ inwoners van de kustgemeenten worden ouder maar er komen ook steeds meer ouderen uit andere regio’s wonen. Eén van de gevolgen hiervan is een grote vraag naar diensten voor ouderen en deze zal, steunende op de evolutie van de grijze druk en de (familiale) zorgindex, verder blijven stijgen (dit is de verhouding van het aantal ouderen ten opzichte van de actieve bevolking). Dit zorgt dus voor extra zorgen en uitdagingen voor de stad- en gemeentebesturen en bijhorende kosten.

Indiener: Rian de Rous


LEESLIJST

Check hier de leeslijst met enkele links naar enkele relevante (kranten)artikels en filmpjes binnen dit thema (en vul gerust aan).

5 interacties

7. Nieuw statuut tiny houses

Standpunt: Jong Groen pleit voor een nieuw statuut voor tiny houses, opdat mensen er permanent in kunnen wonen.

 

Meer info: In Vlaanderen is er geen eenduidige wetgeving of regeling rond tiny houses. Ze zijn toegelaten als bijvoorbeeld tijdelijke zorgwoning maar je kan er niet permanent wonen en je kan geen domicilie hebben die verbonden is aan een tiny house. Wonen in een tiny house is mogelijk als je werkt met referentieadressen, je legt dan je domicilie bij iemand anders, maar het zou mogelijk moeten zijn om een beter wettelijk kader te creëren voor tiny houses. Deze zijn vandaag immers in opmars en enorm populair bij jongeren voor wie de reguliere woonmarkt vaak onbetaalbaar is geworden.

 

Indiener: Laura Spruyt


LEESLIJST

Check hier de leeslijst met enkele links naar enkele relevante (kranten)artikels en filmpjes binnen dit thema (en vul gerust aan).

6 interacties

6. Quota sociale woningen

Standpunt: Jong Groen pleit voor een verplicht quota van 20% sociale woningen bij nieuwbouwprojecten. 

 

Meer info: Om de lange en groeiende wachtlijsten voor sociale woningen in te korten dienen nieuwbouwprojecten steeds te investeren in het bouwen van sociale woningen. Door een bindend quota op te leggen verzekert de overheid en de samenleving er zich van dat er genoeg sociale woningen worden gebouwd.

 

Om dit aan te moedigen en te compenseren koppelen we dit aan een btw-verlaging op nieuwbouw zolang die woning aan een sociale woonmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor wordt toevertrouwd. Door deze investering te doen stimuleren we jongeren om hun intrek te nemen in een woning die voldoet aan moderne energie- en milieustandaarden en die hen tevens de plaats biedt die ze nodig hebben, niet meer maar ook niet minder.

 

Indiener: Themagroep Wonen


LEESLIJST

Check hier de leeslijst met enkele links naar enkele relevante (kranten)artikels en filmpjes binnen dit thema (en vul gerust aan).

2 interacties

5. Huurconventie.

Standpunt: Jong Groen streeft naar een huurconventie.

 

Meer info: Voor Jong Groen dient er een kader te worden ontwikkeld dat private verhuurders stimuleert om zich te houden aan een vastgelegde verhuurprijs en kwaliteitsnorm (beiden gebaseerd op objectieve criteria betreffende de verhuurde woning). Verhuurders die zich aan de conventie houden kunnen in ruil rekenen op fiscale voordelen. Eens het begrip ‘geconventioneerde huurwoning’ ingeburgerd geraakt verwachten we dat dit als kwaliteitslabel wordt herkend, en zodanig een voordeel zal hebben op de private markt.

 

Er wordt dus vanuit de overheid vastgelegd hoeveel een woning die aan bepaalde criteria voldoet mag kosten en de verhuurder die zich hier aan houdt kan dan rekenen op fiscale voordelen.


LEESLIJST

Check hier de leeslijst met enkele links naar enkele relevante (kranten)artikels en filmpjes binnen dit thema (en vul gerust aan).

5 interacties

4. Housing first

Standpunt: Jong Groen omarmt het principe van ‘housing first’, waarbij mensen in een kwetsbare situatie eerst een woning krijgen. Vandaaruit volgt dan een intensieve begeleiding naar bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. 

 

Meer info: Nu is het vaak zo dat iemand eerst aan een aantal criteria moet voldoen vooraleer er een woning kan toegekend worden. Het gebrek aan een degelijke vaste woning leidt echter vaak tot allerlei problemen, waardoor de begeleiding en het voldoen aan de criteria bemoeilijkt wordt, hetgeen al te vaak uitmondt in een vicieuze cirkel. Dankzij housing first moeten mensen zich niet in de schulden werken om adequaat en veilig te kunnen wonen. Een zekere basis die zelfstandigheid geeft kan mensen uit precaire situaties redden of voorkomen dat ze ernaar afzakken. In het maatschappelijke kosten en baten plaatje is de stimulans van bestaande initiatieven op dat vlak een rationele beleidskeuze. 

 

Indiener: Themagroep Wonen


LEESLIJST

Check hier de leeslijst met enkele links naar enkele relevante (kranten)artikels en filmpjes binnen dit thema (en vul gerust aan).

3 interacties

3. Erfpacht

Standpunt: Jong Groen vindt dat overheden en sociale huisvestingsmaatschappijen de wooneenheden en bouwgronden die ze bezitten, niet langer mogen verkopen op de private markt. Deze eigendommen moeten steeds ter beschikking staan van het algemeen belang en moeten worden gebruikt voor het bouwen van sociale woningen of het principe van een erfpacht moet worden toegepast.

 

Meer info: Er is vandaag heel wat nood aan bouwgrond en gebouwen, de overheid verkoopt de grond en gebouwen die zij bezitten vandaag echter vaak omwille van financiële redenen. Zo komt deze grond terecht in private handen en wordt deze grond niet gebruikt in het belang van de gemeenschap. In plaats van sociale woningen kunnen er zo bijvoorbeeld dure appartementen worden opgebouwd wat de woonmarkt niet stabiliseert voor de gemiddelde Belg.

 

Erfpacht betekent dat iemand het recht heeft om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een bepaalde periode.

 

Indiener: Themagroep Wonen


LEESLIJST

Check hier de leeslijst met enkele links naar enkele relevante (kranten)artikels en filmpjes binnen dit thema (en vul gerust aan).

2 interacties

2. Investeringen in aanpasbare woningen

Standpunt: Jong Groen pleit voor meer investeringen in zogenaamde ‘aanpasbare woningen’.

Meer info: Een aanpasbare woning is een gebouw dat gemakkelijk, en tevens met minder bouwmateriaal en minder bouwafval kan worden aangepast aan veranderende woonsituaties. Zo kan het gebouw worden aangepast naarmate er een alleenstaande, een gezin, een cohousingproject… zijn intrek neemt.

Dit zorgt ervoor dat de bouwkosten lager liggen en de huurprijzen lager worden. Dit omdat er minder materialen moeten worden aangekocht, waardoor de aankoopprijs al lager zal liggen en omdat de onderhoudskosten in de toekomst ook lager zullen liggen omdat er minder gebouwelementen moeten worden onderhouden en gerepareerd worden. Het is om die reden ook dat aanpasbare woningen een lagere impact hebben op het milieu.

Indiener: Themagroep Wonen

LEESLIJST

Check hier de leeslijst met enkele links naar enkele relevante (kranten)artikels en filmpjes binnen dit thema (en vul gerust aan).

5 interacties

1. Studentenkoten

Standpunt: Voor Jong Groen moet er meer geïnvesteerd worden in studentenkoten opdat studenten de private huurmarkt minder onder druk zetten. Dit dient te gebeuren door investeringen in de huidige studentenkoten enerzijds alsook door het bouwen van nieuwe studentenkoten anderzijds.

 

Meer info: De afgelopen 20 jaar kwamen er heel wat studenten bij, terwijl de wooneenheden die voor hen werden gebouwd heel beperkt bleven. Dit zet de particuliere woningmarkt enorm onder druk, doordat studenten samen een woning gaan huren op deze markt en zo de huurprijzen voor iedereen omhoog duwen.

 

Hoe minder studentenkoten er op de markt zijn, hoe meer studenten uiteindelijk ook zullen kiezen voor een studentenkot dat te duur of niet geschikt is. Het aanbod is vandaag noch ruim, noch divers genoeg. Dit terwijl er volgens prognoses in België nood zal zijn aan 95.000 extra studentenkoten tegen 2030.

 

Daarom dient de overheid enerzijds zelf te investeren in studentenkoten en ook zelf nieuwe studentenkoten te bouwen. Anderzijds moet de private markt ook gestimuleerd worden om zelf extra investeringen in studentenkoten te doen.

 

Indiener: Themagroep Wonen


LEESLIJST

Check hier de leeslijst met enkele links naar enkele relevante (kranten)artikels en filmpjes binnen dit thema (en vul gerust aan).

4 interacties

#detoekomstisvanons