12 mei 2022

Milieu en klimaat

Climate justice, now!

 

VISIETEKST

Jong Groen ijvert voor een ambitieus, globaal, rechtvaardig en bindend klimaatakkoord waarbij alle landen – ook groeilanden zoals China, India en Brazilië – zich engageren om de koolstofuitstoot drastisch te verlagen. Enkel zo kunnen we de opwarming van de aarde tegengaan. Jong Groen roept België en Europa op om terug een voortrekkersrol te spelen.  Een duurzame economie opbouwen, heeft enkel voordelen: het creëert jobs en levert ons een concurrentieel voordeel op ten opzichte van andere landen. En door het goede voorbeeld te geven, zullen andere landen ons veel sneller volgen. Lead by example!

Voorkomen is altijd goedkoper dan genezen. Dat bevestigen ook de klimaatexperten van het IPCC. De nodige klimaatmaatregelen zouden de economische groei op lange termijn nauwelijks hinderen, terwijl de economische, sociale en culturele gevolgen van non-actie catastrofaal zullen zijn. Investeren in een groene economie werpt bovendien vruchten af. We creëren jobs en we bouwen onze technologische kennis uit, een sterk exportproduct. Niets doen daarentegen, heeft enkel negatieve effecten. Het mondt uit in een ware milieucatastrofe. Onder andere een VN-klimaatrapport zet het allemaal nog eens op een rijtje: de wereldwijde voedselproductie komt in gevaar, waterbronnen drogen op, de zeespiegel stijgt, belangrijke natuurgebieden verdwijnen, er duiken meer en meer gezondheidsproblemen op door een toenemende luchtvervuiling, grote golven van klimaatvluchtelingen zorgen voor politieke instabiliteit… en ga zo maar door. Ook België blijft hiervan niet gespaard!

 


STANDPUNTEN BINNEN HET THEMA "MILIEU EN KLIMAAT"

 

Standpunt 1: De meest welvarende landen met een grote uitstoot dragen evenredig bij aan klimaatfinanciering, waarbij we de landen die het hardst worden getroffen het meest ondersteunen.

Standpunt 2: Alle landen moeten toegang hebben tot de beste en meest efficiënte klimaattechnologieën, daarom pleiten we voor het sterk inperken van de patentenperiode van deze technologieën.

Standpunt 3: Jong Groen eist dat we wereldwijd klimaatneutraal zijn tegen 2050, door het sterk verminderen en compenseren van de uitstoot van broeikasgassen, om zo te vermijden dat de aarde tegen het einde van deze eeuw 2°C opwarmt.

Meer info: In het Klimaatakkoord van Parijs heeft België er zich toe verbonden de uitstoot van broeikasgassen voldoende terug te dringen om een globale opwarming van 2°C te voorkomen. Om tipping points en onomkeerbare ecologische schade te vermijden, werd in 2015 overeengekomen naar een maximale opwarming van 1,5°C te streven.

1,5°C is het streefdoel dat de wetenschap naar voren heeft geschoven, willen we de gevolgen van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering beperken. Jong Groen eist een hoge ambitie, waarbij alle landen hun uitstoot beperken. Hierbij is het logisch dat de historische en grote vervuilers de meeste moeite doen om zo snel mogelijk te decarboniseren.

Standpunt 4: Een effectief klimaatplan om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken is cruciaal. België en de EU moeten hierbij een actieve en ambitieuze rol spelen en streven naar klimaatneutraliteit tegen 2030.

Meer info: Preventie is de beste en meest doortastende oplossing voor klimaatverandering en de fatale gevolgen die het met zich meebrengt. We streven naar een klimaat neutrale samenleving op nationaal, Europees en mondiaal vlak tegen 2050. Landen moeten naargelang hun (historisch) aandeel in het veroorzaken van de ecologische crisis hun verantwoordelijkheid opnemen. De doelstellingen die werden vastgelegd in het internationaal klimaatakkoord van Parijs moeten worden behaald.

Met betrekking tot klimaatmigratie moet er een stijging komen van de internationale klimaatfinanciering. Investeren in structurele oplossingen zoals stabiliteit o.a. door klimaatresistente ontwikkeling en adaptatie en de heropbouw van getroffen gebieden moet, ten slotte, prioritair worden in de Belgische en Europese ontwikkelingssamenwerking.

Standpunt 5: Jong Groen pleit voor een effectieve Europese kerosinetaks.

Meer info: Met de invoering van een kerosinetaks reduceert men het oneerlijke concurrentievoordeel van luchttransport ten voordele van meer milieuvriendelijke transportalternatieven.

Standpunt 6: Jong Groen pleit voor een circulaire wijk op het vlak van energiestromen, waterstromen, productstromen, afvalstromen…

Meer info: Daarbij pleiten we voor bv. gecentraliseerde wateropvang, gecentraliseerde energiestromen (door bv. smart grids), wijkbatterijen, een gemeenschappelijk platform voor de uitwisseling van deel- en tweedehandsgoederen, slimme klimaat- en afvaltechnologieën.

 

KEER TERUG NAAR OVERZICHT

 

#detoekomstisvanons