05 mei 2022

Dit was het congres van Jong Groen

Inhoudelijke vernieuwing en feest van de basisdemocratie. Dit was het congres van Jong Groen:

Afgelopen vrijdag en zaterdag 29 en 30 april vond het jaarlijkse congres van Jong Groen plaats. Net zoals tijdens het vorige bestuursjaar werd er opnieuw een  amendementencongres georganiseerd. “Vorig jaar namen we reeds de helft van onze standpunten onder de loep, afgelopen weekend was het de beurt aan de overige standpunten, onze leden dienden heel wat amendementen in en Jong Groen zit zo na 2 jaar in een vernieuwd inhoudelijk jasje” zegt Kilian Vandenhirtz, Bestuurslid Basisdemocratie en Standpuntenbepaling tevens ook organisator van het amendementencongres.

Het congres vond plaats gedurende twee dagen, om zoveel mogelijk leden te kunnen betrekken. Vrijdagavond vond het eerste deel online plaats en kwamen de thema’s onderwijs, jeugd en vrijetijdsbesteding en milieu en klimaat aan bod. “Door zo’n online congresavond te organiseren zetten we in op de zaken die we de afgelopen 2 jaar hebben geleerd; e-democracy is inclusief en zo betrekken we vele mensen die anders een drempel ervaren omdat ze niet fysiek tot bij ons geraken.” zegt Paola Travella, covoorzitter van Jong Groen. “Ook zaterdag, toen ons congres fysiek plaatsvond in Brussel, konden mensen van thuis volgen op een hybride werkwijze. We blijven dus echt inzetten op dat online gegeven, ook na corona.” vult Jordy Sabels, covoorzitter, aan. Op zaterdag werden de thema’s mobiliteit, welzijn en samenleven, voedselsystemen, werk en economie en LGBTQIA+-rechten besproken. 

Binnen het thema onderwijs werden er heel wat standpunten geamendeerd*. Zo pleit Jong Groen nu in klare taal voor functioneel meertalig onderwijs. Voor het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van kinderen en jongeren is het immers belangrijk dat de moedertaal door de school erkend en zelfs gevalideerd wordt enerzijds en anderzijds dat die meertaligheid een plek krijgt en een rol kan spelen in de ontwikkeling. Verder zetten we duidelijk in op betaalbaar onderwijs, daarom dient er volgens Jong Groen een maximumfactuur te komen in zowel het secundair als hoger onderwijs.

Betaalbaarheid en inclusiviteit waren 2 duidelijke lijnen doorheen dit congres, zo ook op vlak van mobiliteit. Daar pleiten we ervoor om de prijzen voor rijlessen democratischer te maken, zodat iedereen beroep kan doen op professionele lessen. Die zijn immers nog steeds de beste manier om veilig te leren rijden. Naast de auto, blijven we natuurlijk eerst en vooral inzetten op het openbaar vervoer. Om dit toegankelijker te maken voor iedereen willen we dit gratis maken voor mensen die in armoede leven. Daarnaast willen we een uitbreiding van het aanbod, zowel ‘s avonds als in het weekend, met een gemeenschappelijke vervoerskaart voor alle vervoersmaatschappijen in ons land.

In dit congres erkennen en bevestigen we ook de nieuwe samenlevingsvormen in onze samenleving, waarbij we moeten vaststellen dat naast familie ook vrienden een steeds belangrijkere rol gaan spelen voor veel mensen. De wet is echter nog niet mee met deze nieuwe realiteit. Daarom pleiten wij voor een kader voor ‘wettelijke vriendschap’, waarbij we erkende vrienden gelijk stellen aan broers of zussen, een verwantschap in de 2de graad dus. “Tijdens de coronacrisis werd duidelijk hoe belangrijk vriendschappen zijn voor ons mentaal welzijn. Het is dus zeker belangrijk om daar een wettelijk kader voor te ontwikkelen” zegt Travella. “Maar ook nieuwe noden werden door deze crisis blootgelegd, het mentaal welzijn van heel wat mensen stond onder druk, het grotendeels terugbetalen van een bezoek aan de psycholoog lijkt ons dan ook een belangrijk standpunt.” vult Sabels aan.

“Met dit congres sluiten we een inhoudelijk vernieuwingsproces af en zetten we Jong Groen klaar voor de komende jaren. We hebben enkele belangrijke stappen gezet en enkele vernieuwende standpunten ingenomen, op een congres dat naast enorm veel inhoudelijk werk ook een belangrijke stap was voor het e-democratisch gehalte van Jong Groen. We tonen hiermee nogmaals aan dat basisdemocratie echt één van de belangrijkste kernwaarden van Jong Groen is.” sluit Vandenhirtz af. 

 

*  Amenderen is een voorstel tot wijziging indienen.

** Een amendement is een aangebrachte wijziging.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons