28 jun 2020

Diversiteit

De maatschappij verandert ingrijpend. Superdiversiteit is in de meeste steden – en steeds meer gemeentes – vandaag de norm geworden. Het dwingt onze samenleving ertoe zich opnieuw in vraag te stellen. Op dit moment echter is de trend duidelijk: assimileren is de boodschap. Nieuwkomers worden klaargestoomd voor een snelcursus ‘Vlaming worden’. Tegelijk laat het taalbeleid het voor heel wat diensten niet toe in een andere taal dan het Nederlands te communiceren.  Is dit de weg die we moeten bewandelen? Of kan het anders? Jong Groen gaat voor een model dat vertrekt vanuit het zogenoemde ‘Actief Pluralisme’. Actief Pluralisme is een basishouding of ingesteldheid die ons helpt om samen te leven in diversiteit, vooral uit respect voor die alle vormen van diversiteit. De invulling van het woord is dus afhankelijk van de context. 

Gaat het over samenleven in diversiteit, gaan wij uit van de volgende veronderstellingen:

  1. De samenleving is een diverse constructie en wordt door iedereen samen opgebouwd, los van ideologie, verblijfsstatus of sociale status: iedereen oefent wel degelijk invloed uit. Toch heerst ook hier sociale ongelijkheid waardoor niet elke groep in de samenleving op dezelfde manier invloed kan uitoefenen en over dezelfde kansen beschikt.
  2. Een samenleving verandert voortdurend. Daarom kan je mensen niet in vaststaande groepen indelen. Dat leidt al te vaak tot een wij-zij denken. Een gemeenschap krijgt vorm door iedereen die er mee te maken heeft en is daardoor voortdurend in verandering. Mensen hebben schrik van het onbekende en daarom moet je het onbekende bekend maken.
  3. De wettelijke basisprincipes van de samenleving ontstaan steeds vanuit een context. Ze liggen dus niet voor eeuwig vast en moeten onderwerp kunnen zijn van debat en onderhandeling. Alles moet bespreekbaar zijn.

Taalverwerving is geen doel op zich, maar wel een manier om de communicatie in de samenleving te bevorderen. De overheid moet alle mogelijkheden om een landstaal te oefenen aanbieden en tegelijk anderstaligen actief ondersteunen.

Kinderen, jongeren en leerkrachten mogen op school meerdere talen spreken, zowel in de klas als op de speelplaats. Om het onderwijs te faciliteren wordt er in afgesproken talen onderwezen.

De overheid moet af van het zogenaamde neutraliteitsprincipe en kan zich geen passieve houding veroorloven. Diversiteit voor en achter het loket moet bijvoorbeeld kunnen. We kiezen voor mensen die hun job goed doen.

We passen het subsidie- en wettelijke kader aan om zelforganisatie mogelijk te maken.

We willen een imamopleiding in België.

Meer Info: In België is er geen imamopleiding. Niemand weet hoeveel imams er zijn. Iedereen die genoeg weet over de Koran mag de eredienst voorzitten. Lonen en pensioenen hangen hier ook mee samen: als priester (en ook als rabbi) krijg je een loon en een pensioen van de overheid. Als imam niet en ben je dus afhankelijk van aalmoezen of de financiën van de lokale moskee. De meeste imams vandaag zijn mensen van het buitenland die als imam naar hier komen. Heel vaak kennen de situatie hier in België niet goed, of kunnen ze geen Nederlands spreken. Als mensen met hun imam willen praten over hoe ze tussen 2 culturen moeten leven, kunnen veel Imams geen antwoord bieden. Jong Groen pleit voor meerdere imamopleiding in België opgesteld in samenspraak met de moslimexecutief en de diverse islamitische gemeenschappen. In Nederland zijn er wel twee imamopleidingen. Analoog aan het Nederlands systeem willen we in België een kwalitatieve en multidisciplinaire opleiding bieden die de Imams ruimte geeft zich in hun geloof te verdiepen en tegelijkertijd deze te linken aan de Belgische situatie om bruggenbouwers te worden. Deze opleiding bevat een verplichte cursus gevorderd Nederlands en Arabisch en heeft als einddoel de imam te erkennen. Dit betekent dat het beroep “imam” ook erkend wordt als officieel beroep.

Mensen zonder de Belgische nationaliteit krijgen op elk niveau opkomstplicht en het registratiesysteem wordt afgeschaft. Mensen zonder Belgische nationaliteit mogen een uitvoerende functie wel bekleden.

Meer info: Mensen die de Belgische nationaliteit niet bezitten hebben vandaag enkel stemrecht tijdens de gemeentelijke verkiezingen. Daarnaast kunnen ze geen uitvoerende functie (schepen, gedeputeerde, burgemeester, minister, ...) bekleden. Dit is onrechtvaardig. Voor Jong Groen betekent bijdragen aan de samenleving ook vertegenwoordigd worden. No taxation without representation!

We willen een verdeelsleutel voor godsdiensten.

Meer info: Vandaag krijgt de kerk subsidies per inwoner van de parochie. Dit betekent dat ook niet-katholieken deel uit maken van de groep waar een parochie op kan steunen om subsidies te krijgen. Echter is dat niet het geval voor Moskeeën of islamitische gemeenschappen. Zij moeten via allerlei formulieren en onnodige bureaucratie aanvragen doen en krijgen uiteindelijk veel minder geld voor gebouwen die veel meer bezocht worden. Dit is een absurd systeem die eerlijker kan. Alle godsdiensten moeten gelijk behandeld worden. Jong Groen pleit voor een gelijk en eerlijk verdeelsleutel onder alle erediensten. Zo worden buitenlandse geldstromen tegengegaan. Voor religieus cultureel erfgoed wordt een uitzondering gemaakt. Dit erfgoed wordt door de overheid gefinancierd los van de religieuze institutie.

We pleiten voor een diversiteitstoets voor “personen met een fysieke of psychische beperking” voor alle evenementen van Groen en bij elk voorstel van Groen en Jong Groen op alle niveau’s.

Diversiteit wordt nog niet voldoende geïntegreerd in het brede (beleids)denken. Hierdoor wordt er weinig rekening gehouden met de gevolgen voor personen met een handicap bij allerhande voorstellen en evenementen. Ook vormen groene (deel)initiatieven vaak een probleem. 

Voorbeelden: 

- Bij autodelen of deelfietsen zijn er zelden aangepaste modellen (aangepaste cambiowagen, tandems, driewielers, fietsen met aangepast stuur)
- fietsenstallingen waar je de fiets in de hoogte moet tillen zijn onbruikbaar voor mensen met verschillende handicaps; 

- Afvalkorven met hoge afvalopening zijn onhandig voor rolstoelgebruikers of personen met achondroplasie,…; 

- Er bestaan stedelijke afvalkorven met een klep waardoor je beide handen moet kunnen gebruiken; 

- Bij evenementen kan het gebrek aan stoelen, tolken, lift,... voor problemen zorgen. 

- Ook staat er op uitnodigingen zelden vermeld wat de struikelblokken kunnen zijn (trappen, wandelafstand,...)

Uiteraard zijn er ontzettend veel verschillende handicaps, maar vaak zijn er slechts kleine aanpassingen nodig om het (deel)initiatief of event toegankelijk te maken voor een grotere groep van personen met een fysieke beperking. Daarom pleit ik voor een diversiteitstoets voor alle evenementen van Groen en bij elk voorstel van Groene politici. Door de diversiteitstoets maakt men steeds een denkoefening vooraleer activiteiten te organiseren of voorstellen te doen. Zo wordt het diversiteitsdenken getraind en verbeterd! De diversiteitstoets is dus een soort checklist. Er staan punten op waar het voorstel of het evenement aan moet voldoen of mee trachten rekening te houden. De diversiteitstoets stelt men best op met een team experten en ervaringsdeskundigen. Ook kan men - zeker in de beginfase - feedback vragen aan dit team als er evenementen gepland staan of als je als (toekomstig) politicus een voorstel wil doen.

Arabische lessen op school.

Veel ouders sturen hun kinderen naar een weekendschool of de koranschool om hen Arabisch aan te leren. Dit doen ze omdat dit de enige plek is waar kinderen Arabisch kunnen leren. Dit is een vorm van totaal ongereguleerd onderwijs waar noch de kwaliteit, noch de inhoud van het onderwijs vastligt. Niemand weet hoeveel kinderen er naartoe gaan, wat ze leren, wat het niveau is, of het “gematigd of radicaal”. Door naschoolse Arabische lessen aan te bieden op school, creëer je concurrentie en garandeer je een kwalitatief leertraject. De VUB (Brussel) en het CLT (Leuven) bieden nu voor het eerst Arabisch voor kinderen aan, en de lessen zitten vol. Middelbare scholen kunnen dit ook doen.

Meer info? De volledige congrestekst over “Actief Pluralisme” vind je hier.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons