28 jun 2020

Klimaat

Jong Groen ijvert voor een ambitieus, globaal, rechtvaardig en bindend klimaatakkoord waarbij alle landen – ook groeilanden zoals China, India en Brazilië – zich engageren om de koolstofuitstoot drastisch te verlagen. Enkel zo kunnen we de opwarming van de aarde tegengaan.

Jong Groen roept België en Europa op om terug een voortrekkersrol te spelen.  Een duurzame economie opbouwen, heeft enkel voordelen: het creëert jobs en levert ons een concurrentieel voordeel op ten opzichte van andere landen. En door het goede voorbeeld te geven, zullen andere landen ons veel sneller volgen. Lead by example!

Voorkomen is altijd goedkoper dan genezen. Dat bevestigen ook de klimaatexperten van het IPCC. De nodige klimaatmaatregelen zouden de economische groei op lange termijn nauwelijks hinderen, terwijl de economische, sociale en culturele gevolgen van non-actie catastrofaal zullen zijn. Investeren in een groene economie werpt bovendien vruchten af. We creëren jobs en we bouwen onze technologische kennis uit, een sterk exportproduct. Dat groene energie veel te duur is en enkel kan overleven dankzij subsidies, is een mythe. Windenergie op land is nu al concurrentieel, en windenergie op zee en zonne-energie zullen dit binnen enkele jaren ook zijn. Bovendien gaan er vandaag zes keer meer subsidies naar fossiele brandstoffen dan naar hernieuwbare energie! Begrijpen wie begrijpen kan.

Niets doen daarentegen, heeft enkel negatieve effecten. Het mondt uit in een ware milieucatastrofe. Onder andere een VN-klimaatrapport van vorig jaar zet het allemaal nog eens op een rijtje: de wereldwijde voedselproductie komt in gevaar, waterbronnen drogen op, de zeespiegel stijgt, belangrijke natuurgebieden verdwijnen, er duiken meer en meer gezondheidsproblemen op door een toenemende luchtvervuiling, grote golven van klimaatvluchtelingen zorgen voor politieke instabiliteit… en ga zo maar door. Ook België blijft hiervan niet gespaard!

België stelt zijn interne huishouding op orde, verschillende overheden moeten samenwerken om de klimaatdoelstellingen te halen.

Meer info: Momenteel komen de verschillende overheden niet overeen over de verdeling van de lasten van het klimaatbeleid. De federale overheid en de gewesten komen maar niet tot een akkoord. Het gevolg daarvan is dat er grote onzekerheid bestaat of België zijn klimaatdoelstellingen wel zal halen.

België en de andere geïndustrialiseerde landen verbinden zich tot een structureel plan voor klimaatfinanciering, ofwel hulp aan ‘ontwikkelingslanden’ om de effecten van klimaatverandering op te vangen.

Meer info: de ‘ontwikkelingslanden’ zijn de eerste slachtoffers van de klimaatopwarming, hoewel ze er amper toe bijgedragen hebben. Vandaag krijgt het Green Climate Fund veel te weinig middelen van de rijke landen. België kreeg op de 20ste COP in Lima de beschamende ‘fossil of the day’-award, omdat we onze beloftes voor klimaatfinanciering maar niet nakwamen. Zo schaden we ons imago en we verliezen onze voortrekkersrol. Aansluitend moet het akkoord van Parijs ook een mechanisme voor de transfer van technologie bevatten. Zo moeten alle landen toegang hebben tot de beste en meest efficiënte klimaattechnologie.

Alle landen binden zich er toe om de uitstoot van broeikasgassen voldoende terug te dringen om te voorkomen dat de aarde tegen het einde van deze eeuw globaal 2°C warmer wordt.

Meer info: 2°C is de limiet die de wetenschap naar voren heeft geschoven, willen we de gevolgen van de door ons veroorzaakte klimaatverandering beperken. Jong Groen eist een hoge ambitie, waarbij alle landen hun uitstoot beperken. Hierbij is het logisch dat de historische en grote vervuilers het meeste moeite doen. Ten laatste tegen het einde van deze eeuw moeten we wereldwijd CO2-neutraal zijn, maar als we op veilig willen spelen, kan dat best veel eerder.

Om ecologisch reizen op alle afstanden te stimuleren, hanteren we het principe ‘de vervuiler betaalt’. We pleiten dus voor een milieu taks op vliegtuig reizen. Dit om de luchtvaartindustrie, technologie en consumenten in een ecologische richting te duwen.

Meer info: Momenteel domineren Ryanair en Easyjet het Europese vliegverkeer. Beide zetten echter vooral in op de korte vluchten, en halen daar heel wat voordelen uit. (Zo bestaat Ryanairs vloot uit slechts 1 type vliegtuig, besparen ze op onderhoud, brandstof en maaltijden aan boord. Bovendien ontvangen ze veel geld van Europese luchthavens om te blijven komen, terwijl buiten de EU die regels nogal anders liggen.)

Er moet geïnvesteerd worden in duurzame alternatieven voor korte vliegtuigreizen (zoals internationale treinreizen).

Meer info: Treinstations en luchthavens horen zo veel mogelijk samen te werken: met vlotte connecties worden korte afstandsvluchten minder interessant en gebeuren grote investeringen in infrastructuur efficiënter. Beide sectoren worden op deze manier uitgedaagd   innovatie. Ook wil Jong groen het debat aangaan over het verbieden/extra belasten van vliegtuigreizen korten dan 1.000km.

De ridicuul goedkope vliegprijzen moeten omhoog en de prijzen van treinritten naar beneden. Er moet volop ingezet worden op het Europese treinverkeer.

 

Jong Groen pleit voor een slimme milieu taks, dit wil zeggen dan je betaalt wat je vervuilt zodat innovatie in vliegindustrie gestimuleerd wordt en de echte maatschappelijke kost gedekt wordt. Inkomsten kunnen in groene initiatieven geïnvesteerd worden.

Korte vluchten worden niet verboden maar extra belast door een minimumprijs: per luchthaven wordt er onderzocht wat een korte vlucht is bv. <1000km over land reizen. Deze minimumprijs is te wijten aan opstijgen en landen.

Jong Groen pleit tegen het uitbreiden van de luchthaven van Zaventem. We pleiten voor het afbouwen van regionale luchthavens.

Meer info: Jong Groen is tegen elke vorm van overheidssteun aan de vervuilende luchtvaartsector, aangezien dit nefast is voor het klimaat. De uitstoot van de luchtvaart zal met 300 procent stijgen tegen 2030 en wij willen niet dat Zaventem daaraan bijdraagt. België en de EU dienen daarentegen sterk te investeren in het bestaande treinnet om zo internationale treinreizen eenvoudiger, sneller en goedkoper te maken. Dit komt niet enkel het klimaat ten goede: het verhoogt ook de efficiëntie voor reizen binnen de EU en kan heel wat jobs creëren.

Langeafstands(nacht)trein goedkoper en de norm voor reizen van minder dan 1.000 kilometer.

Meer info: We worden steeds mobieler. Minder dan 10% van de wereldbevolking heeft ooit de mogelijkheid gehad om een vlucht te nemen, wat betekent dat slechts een klein deel van de samenleving verantwoordelijk is voor de milieueffecten van vliegen die iedereen treft. Transport and Environment voorziet een groei van 300% de komende jaren van het vliegtuiggebruik.

Gezondheidsproblemen door geluid en uitstoot en de opwarming van het klimaat treffen echter iedereen. Reizen met de trein voor afstanden van minder dan 1.000 kilometer is een haalbare en duurzame optie, zelfs als het een langzamere manier van reizen is. Het verbindt Europese burgers met de landen waar ze doorheen reizen, met hun landschappen en culturen. Wanneer we de trein boven het vliegtuig kiezen, zijn de afstanden die we afleggen niet langer abstract en ‘zappen’ we niet van de ene naar andere plaats. We willen middellangeafstandsreizen met de trein van minder dan 1000 kilometer aantrekkelijker en goedkoper maken en er zo voor zorgen dat deze vervoerswijze meer wordt overwogen en genomen.

Als Jong Groen willen we een vanuit de EU en gesteund door de Belgische overheid geïnitieerde TreinUnie om de middelen goed te beheren en niet alleen commerciële doelen na te streven. Deze organisatie moet onder andere volgende punten ontwikkelen en bewaken:

Goedkopere en efficiëntere aaneensluitende (nacht)treinreizen ontwikkelen en bewaken. Onder duizend kilometer reisafstand over land moeten reizen via de trein steeds goedkoper zijn dan vliegen.

  •  Een gedeelde visie op routes, infrastructuur en investeringen
  • Beperking van vertragingen en het voorzien van gegarandeerde aansluitingen
  • Uitwisseling van informatie
  • Continue ontwikkeling van het aanbod
  • Harmonisatie van de verschillende nationale wetgevingen voor treinreizen
  • De aanschaf van nacht- en internationale treinwagons die reizen met het nodige comfort, veiligheidsgevoel en privacy mogelijk maken
  •  Een eenduidig ticketsysteem en routeplanner. Die routeplanner moet onder toezicht van de Europese Unie het net als zoals bij vliegreizen op enkele seconden mogelijk maken
  • Een beter overzicht van de treinverbindingen, een geharmoniseerd terugbetalingssysteem voor tickets en een betere communicatie met passagiers in geval van vertraging
  •  Door alles te bundelen in één organisatie voor langeafstands reizen per trein kunnen de (nog) schaarse middelen efficiënter en gestructureerder worden beheerd
  • Onder duizend kilometer reisafstand over land moeten reizen via de trein steeds goedkoper zijn dan vliegen.

Jong Groen pleit voor een Modal Shift. Er moeten meer investeringen komen voor meer trein, tram en fiets in dagelijkse verplaatsingen.

Meer info: Wij pleiten ervoor in 1e instantie deze ‘modal shift’ op een positieve manier te verwezenlijken, namelijk door forse investeringen in voornamelijk trein, tram en fiets. Positieve investeringen in de spoorwegen (aanleg nieuwe spoorwegen, uitbreiding capaciteit treinen, stiptere treinen, hogere frequentie op bepaalde lijnen en langere service-uren voor een aantal lijnen inclusief nachttreinen op de grote lijnen). Ook de aanleg van tramnetwerken in centrumsteden zoals Leuven en Mechelen wordt onderzocht (steden met gelijkaardige grootte zoals Lille, Dijon, Reims hebben allen tramnetwerken, ook in Luik staat een tramnetwerk op de planning).

Ook in veilige en fietsinfrastructuur wordt enorm geïnvesteerd. Veel studies tonen aan dat dergelijke positieve investeringen zeer positief zijn om het autogebruik te reduceren. Als aanvulling op deze positieve investeringen, pleiten we voor het afschaffen van het fiscaal gunstregime voor salariswagens. Hoewel een vergroening (elektrificatie) van het wagenpark wel voordelen heeft voor klimaat en luchtkwaliteit (vergeleken met fossiele auto’s), is de uitstoot van elektrische wagens (wanneer het volledige productieproces wordt beschouwd) nog steeds niet te verwaarlozen en veel hoger vergeleken met openbaar vervoer zoals de trein. Deze investeringen hebben tal van voordelen voor onze samenleving waaronder voor: Het klimaat: minder uitstoot van koolstofdioxide door modal shift (minder wagens). De luchtkwaliteit: minder uitstoot door modal shift (minder wagens) Congestie: minder files, minder frustraties. De economie: externe kosten gerelateerd aan wagengebruik zeer hoog (congestiekosten, ruimtebeslag kosten, milieukosten, gezondheidskosten, …). 

Een modal shift reduceert deze kosten en zorgt na verloop van tijd op die manier voor structurele economische groei. Ruimtebeslag: de wagen is een zeer inefficiënt transportmiddel dat zeer veel ruimte in beslag neemt. Een modal shift kan helpen een betonstop te verwezenlijken, de verharde oppervlakte te reduceren en steden en suburbane gebieden te ontwikkelen in functie van mensen in plaats van auto’s, met meer ruimte voor groene oases, parken, recreatie, e.d. Verkeersveiligheid: De combinatie van een modal shift (minder wagens op de baan) met meer, betere en veiligere fietsinfrastructuur heeft het potentieel om zowel het aantal auto-ongelukken als fietsongelukken fors te reduceren. Op verschillende manieren proberen we de noodzaak en voordelen van een ‘modal shift’ onder aandacht te brengen bij de bevolking. We zoeken samenwerking met milieuorganisaties en mobiliteitsexperten om het thema zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen. Dit is een klimaatmaatregel met ook zeer gunstige effecten op luchtkwaliteit, leefbaarheid van steden en woonwijken, ruimtelijke ordening, verkeersveiligheid, economie, …. die het welzijn van miljoenen Belgen ten goede komt. Op middellange termijn levert het bovendien netto geld op door forse reducties van congestiekosten, gezondheidskosten, milieukosten, kosten gerelateerd aan ruimtelijke ordening, …

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons