Organogram

Jong Groen Gent

Jong Groen Gent is een groep geëngageerde Gentse jongeren tussen 16 en 33 jaar (leeftijdsgrenzen zijn statutair bepaald door Jong Groen vzw). Iedereen die daartussen valt, in Gent en de deelgemeenten woont, en geen lid is van een andere politieke jongerenpartij, is welkom om lid te worden van Jong Groen Gent. Mensen die lid zijn van een andere pojo maar eens willen kijken aan de groenere kant van de heuvel zijn natuurlijk welkom op onze activiteiten!

JGG heeft een bestuur. Dat wordt eenmaal per jaar door de leden verkozen op de verkiezingsvergadering. Het bestuur neemt de meeste beslissingen (korte termijn werking en lange termijn werking), maar koppelt tweemaandelijks terug naar de ledenvergadering over de plannen. Deze ledenvergaderingen dienen voor inspraak en beslissingen kunnen er bijgestuurd worden.  

JGG heeft zelf geen statuten, maar is lid van verschillende hogere politieke structuren en wordt gebonden door die statuten. Hieronder leggen we kort uiteen hoe de vork in de steel zit.   

JGG en Jong Groen

Jong Groen Gent is een van de afdelingen van Jong Groen vzw. Jong Groen vzw wordt beheerd door een Raad van Bestuur en een Dagelijks Bestuur.

De Raad van Bestuur van Jong Groen is verantwoordelijk voor het lange termijn beleid van de vzw. Denk aan personeelsbeleid, financiën, meerjarenplannen, ... De Raad van Bestuur moet haar beslissingen aan de leden voorleggen op de Algemene Vergadering van Jong Groen. Op die AV hebben alleen vertegenwoordigers van erkende afdelingen stemrecht. 

Het Dagelijks Bestuur leidt de dagelijkse werking van Jong Groen vzw. Sommige beslissingen van het Dagelijks Bestuur moeten ook goedgekeurd worden door de leden. Denk bijvoorbeeld aan het jaarplan of officiële standpunten van de jongerenpartij. De leden zetelen hier echter individueel, dus daar speelt Jong Groen Gent als organisatie geen rol.

JGG en Groen Gent

Jong Groen Gent is ook een van de 8 afdelingen van Groen Gent volgens de statuten van Groen Gent. Dat betekent dat de officiële vertegenwoordigers stemrecht hebben op het Partijbestuur, en dat we zeggingsrecht hebben op het Politiek Overleg en Bewegingsoverleg van Groen Gent.

Het Partijbestuur bestaat uit de mandatarissen en vertegenwoordigers van de afdelingen, ze nemen strategische beslissingen over de partijwerking (werkingsmiddelen, communicatiebudget, ...). Het Politiek Overleg is een maandelijks overleg waarin afdelingen de kans hebben om inhoudelijke dossiers en vragen onder de aandacht van schepenen en mandatarissen te brengen. Het is een belangrijk intern-democratisch inspraaksorgaan waar de actualiteit en de keuzes van Groen Gent toegelicht en bijgestuurd worden. Het Bewegingsoverleg heeft aandacht voor Groen Gent als politieke beweging - daar worden beslissingen genomen over de werking van de afdelingen, het rondbrengen van flyers, enzovoort.

Het staat alle leden vrij om deel te nemen aan het Partijbestuur, het Politiek Overleg en het Bewegingsoverleg. Alleen 'afgevaardigden' hebben officieel stemrecht binnen de verschillende organen. Als je interesse hebt om bij deze overlegmomenten te zijn moet je dat laten weten aan het Bestuur want slechts bepaalde leden krijgen een uitnodiging.   

JGG en Groen (Oost-Vlaanderen)

Jong Groen Gent is onrechtstreeks betrokken in de werking van Groen en de werking van Groen Oost-Vlaanderen. Hoe onze afdeling precies binnen die structuren past is redelijk onbepaald. Soms zitten leden daar als individuen, soms raken we in die organen verkozen via Groen Gent of Jong Groen vzw en vertegenwoordigen we die niveau's, en soms vertegenwoordigen we daar Jong Groen Gent.

Groen bestaat uit een Partijbestuur en een Politieke Raad. Het Partijbestuur komt minstens eenmaal per week samen, en neemt beslissingen over de dagelijkse werking. De Politieke Raad komt minstens eenmaal per maand samen en neemt beslissingen over de standpunten van de partij, en bediscussieert en valideert de lange termijnplannen van de partij. 

Organogram

Hieronder hebben we enkele afbeeldingen toegevoegd die het een en ander kunnen verduidelijken. Aarzel niet om ons te contacteren als je nog met vragen zit!

De rol van Jong Groen Gent 

 

       

 

Functies van de verschillende bestuursgroepen

 

         

 

 

 

 

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons