Congres Stad2030

Jong Groen ziet de stad niet als een probleem, maar als de oplossing voor de uitdagingen waar we als samenleving voor staan. De toekomst ligt in de steden, maar er moet voldoende levenskwaliteit zijn in de stad. Hoe creëren we die levenskwaliteit? Hoe krijgen we een duurzame stad die opgewassen is tegen de grote demografische en ecologische druk? Hier vind je de standpunten van Jong Groen.

Sociale mix en diversiteit

Dat we leven in diverse en multiculturele maatschappij is een feit. Jong Groen ziet de stad als de plek bij uitstek waar die veelheid aan mensen en culturen tot een synergie en meerwaarde kan leiden. Door functies op strategische plekken in te planten, door het spreiden van verschillende woonvormen, door het creëren van co-housing projecten en solidaire gemeenschappen die mee vormgegeven worden door bewoners creëren we een omgeving waarin mensen elkaar stimuleren, inspireren en van elkaar kunnen leren.

Wonen en verdichting

De verspreide bebouwing in Vlaanderen maakt dat onze open ruimte, nodig hebben voor voedselproductie, biodiversiteit en recreatie, steeds meer onder druk staat. Jong Groen zet daarom in op een verdichting van de woonomgeving die tegelijk ook een aangenamere en kwalitatievere woonomgeving kan worden. Nieuwe, intelligente vormen van samenwonen kunnen een garantie bieden tot aangename leefruimtes, voldoende buitenruimte en een betere toegang tot groen en ontspanning.

Participatie

Veel burgers leven met het gevoel dat de politiek beslissingen boven hun hoofd neemt. De democratische macht ligt niet bij de burgers, maar eerder bij een politieke toplaag en inspraakmogelijkheden blijven beperkt en bereiken vaak alleen wie er actief naar op zoek gaat. Jong Groen pleit voor een actievere betrokkenheid van burgers bij de vormgeving van hun stad: inwoners hebben van in het begin een stem bij veranderingsprocessen, wijkbudgetten te spenderen door bewoners worden ingezet om de specifieke noden in een wijk te lenigen en een participatieambtenaar coördineert het participatiebeleid.

Vereniging en ontmoeting

De stad moet een warme en open omgeving zijn waar mensen zich kunnen verenigen. Het is niet enkel belangrijk voor een stad om te werken aan zo'n warme en open omgeving, maar ook om ermee naar buiten te komen en het uit te spelen door middel van doordachte marketingcampagnes. Ontmoeting staat centraal in zo'n stad en hiertoe dienen voldoende middelen uitgetrokken worden voor de verschillende verenigingen ten behoeve van een divers publiek. Jongeren moeten hierin bijzondere aandacht krijgen. 

Energiezuinigheid

Door onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is de impact van onze leefomgevingen op het milieu enorm. Startend in onze steden moeten we zoveel mogelijk gebruik maken van en investeren in hernieuwbare energie, hand in hand met een reductie in energieverbruik. Net door haar dichtheid kan de stad op een zeer efficiënte manier met energie omgaan. Een dichter bebouwde omgeving betekent een vermindering in verwarmingskosten, in transportkosten, in aanleg van nutsvoorzieningen,...

Afvalstromen

De materiaalstromen in en uit de stad zijn enorm. Volgens Jong Groen kan dit efficiënter. Afval dat nog bruikbaar is, moet maximaal gerecupereerd worden. Om een wirwar aan regels te voorkomen moet afvalbeleid een bevoegdheid van de stads- en streekgewesten worden. Het stimuleren van hergebruik en recycleerbare materialen bij bouwprojecten moet die afvalstroom al een groot stuk verminderen. En om iedereen toegang te verschaffen tot afvalophaling, ook wie zonder auto leeft, zijn naast de containerparken ook kleine inzamelpunten of alternatieven noodzakelijk.

Groene en publieke ruimte

Binnen de vernevelde stad die Vlaanderen is geworden, is kwaliteitsvolle open ruimte en groene-blauwe ruimte cruciaal. We moeten bestaande open ruimte opwaarderen, maar ook nieuwe collectieve ruimtes ontwikkelen. We moeten plaatsen creëren voor ontmoeting en spelen, met een grote diversiteit in aanbod om het leven in een stad aantrekkelijk en verrijkend te maken. Door het inbrengen van de expertise van eindgebruikers in het ontwerp van die ruimtes bieden we de garantie dat die publieke plekken ook een divers publiek kunnen aanspreken.

Mobiliteit

De bebouwing in Vlaanderen is te gespreid, en dat zorgt voor grote vervoersstromen. We willen de woonomgeving verdichten en de verstedelijking organiseren rond bestaande assen van openbaar vervoer. Zo beperken we de afstanden en is de keuze voor openbaar vervoer de meest evidente. Daarnaast willen we het thuiswerken of dichter bij het werk gaan wonen promoten. In de steden zelf geldt het stop-principe: voorrang aan voetgangers en fietsers, dan pas openbaar vervoer en op de laatste plaats het privévervoer, de wagen.