Milieu en Klimaat

VISIE

Jong Groen ijvert voor een ambitieus, globaal, rechtvaardig en bindend klimaatakkoord waarbij alle landen – ook groeilanden zoals China, India en Brazilië – zich engageren om de koolstofuitstoot drastisch te verlagen. Enkel zo kunnen we de opwarming van de aarde tegengaan. Jong Groen roept België en Europa op om terug een voortrekkersrol te spelen. Een duurzame economie opbouwen, heeft enkel voordelen: het creëert jobs en levert ons een concurrentieel voordeel op ten opzichte van andere landen. En door het goede voorbeeld te geven, zullen andere landen ons veel sneller volgen. Lead by example!

Jong Groen roept België en Europa op om terug een voortrekkersrol te spelen.

Voorkomen is altijd goedkoper dan genezen. Dat bevestigen ook de klimaatexperten van het IPCC. De nodige klimaatmaatregelen zouden de economische groei op lange termijn nauwelijks hinderen, terwijl de economische, sociale en culturele gevolgen van non-actie catastrofaal zullen zijn. Investeren in een groene economie werpt bovendien vruchten af. We creëren jobs en we bouwen onze technologische kennis uit, een sterk exportproduct. Niets doen daarentegen, heeft enkel negatieve effecten. Het mondt uit in een ware milieucatastrofe. Onder andere een VN-klimaatrapport zet het allemaal nog eens op een rijtje: de wereldwijde voedselproductie komt in gevaar, waterbronnen drogen op, de zeespiegel stijgt, belangrijke natuurgebieden verdwijnen, er duiken meer en meer gezondheidsproblemen op door een toenemende luchtvervuiling, grote golven van klimaatvluchtelingen zorgen voor politieke instabiliteit… en ga zo maar door. Ook België blijft hiervan niet gespaard!


ALLE STANDPUNTEN VAN JONG GROEN BINNEN HET THEMA 'MILIEU EN KLIMAAT':

 1. België stelt zijn interne huishouding op orde, verschillende overheden moeten samenwerken om de klimaatdoelstellingen te halen.

  Momenteel komen de verschillende overheden niet overeen over de verdeling van de lasten van het klimaatbeleid. De federale overheid en de gewesten komen maar niet tot een akkoord. Het gevolg daarvan is dat er grote onzekerheid bestaat of België zijn klimaatdoelstellingen wel zal halen.

 2. België en de andere geïndustrialiseerde landen verbinden zich tot een structureel plan voor klimaatfinanciering, ofwel hulp aan ‘ontwikkelingslanden’ om de effecten van klimaatverandering op te vangen.

  De ‘ontwikkelingslanden’ zijn de eerste slachtoffers van de klimaatopwarming, hoewel ze er amper toe bijgedragen hebben. Vandaag krijgt het Green Climate Fund veel te weinig middelen van de rijke landen. België kreeg op de 20ste COP in Lima de beschamende ‘fossil of the day’-award, omdat we onze beloftes voor klimaatfinanciering maar niet nakwamen. Zo schaden we ons imago en we verliezen onze voortrekkersrol.

  Aansluitend moet het akkoord van Parijs ook een mechanisme voor de transfer van technologie bevatten. Zo moeten alle landen toegang hebben tot de beste en meest efficiënte klimaattechnologie.

 3. Alle landen binden zich er toe om de uitstoot van broeikasgassen voldoende terug te dringen om te voorkomen dat de aarde tegen het einde van deze eeuw globaal 2°C warmer wordt.

  2°C is de limiet die de wetenschap naar voren heeft geschoven, willen we de gevolgen van de door ons veroorzaakte klimaatverandering beperken. Jong Groen eist een hoge ambitie, waarbij alle landen hun uitstoot beperken. Hierbij is het logisch dat de historische en grote vervuilers het meeste moeite doen. Ten laatste tegen het einde van deze eeuw moeten we wereldwijd CO2-neutraal zijn, maar als we op veilig willen spelen, kan dat best veel eerder.

 4. Een effectief klimaatplan om klimaatverandering (zoveel mogelijk) te voorkomen en de effecten ervan te perken is cruciaal. België en de EU moeten hierbij een actieve en ambitieuze rol spelen.

  Preventie is de beste en meest doortastende oplossing voor klimaatverandering en de fatale gevolgen die het met zich meebrengt. We streven naar een klimaat neutrale samenleving op nationaal, Europees en mondiaal vlak tegen 2050. De doelstellingen die werden vastgelegd in het internationaal klimaatakkoord van Parijs moeten worden behaald.

  Met betrekking tot klimaatmigratie moet er een stijging komen van de internationale klimaatfinanciering die in 2020 uitmondt in een Belgische bijdrage van 500 miljoen euro. Dat bedrag komt bovenop het budget voor ontwikkelingssamenwerking en moet specifiek dienen voor adaptatie aan klimaatverandering in kwetsbare landen. Investeren in structurele oplossingen zoals stabiliteit o.a. door klimaat resistente ontwikkeling en adaptatie en de heropbouw van getroffen gebieden moet, ten slotte, prioritair worden in de Belgische en Europese ontwikkelingssamenwerking.

 5. Jong Groen pleit voor een geleidelijke afschaffing van de btw-vrijstelling op kerosine, bv. bij luchttransport.

  Met de afschaffing van de btw-vrijstelling op kerosine reduceert men het oneerlijke concurrentievoordeel van luchttransport ten voordelen van meer milieuvriendelijke transport alternatieven.

 6. De afvalstroom herdacht.

  Jong Groen wil de afvalstroom herdenken en denkt dat kleine aanpassingen een grote impact kunnen hebben op de afvalbergen. We zitten in steden en dorpen met papierophaal, klein gevaarlijk afval, organisch afval, plastic, huishoudelijk water, fecalienwater, regenwater wordt nog steeds geregeld in de riolering opgevangen en kunstmatig afgevoerd… etc.

  Alle bestuursniveaus in een gemeente horen te onderzoeken hoe zij hun afvalstromen maximaal milieubewust kunnen verwerken in samenwerking met de industrie en andere overheden. Laten we voor elke afvalstroom nadenken op welk niveau we ons het beste organiseren voor maximale verzameling en verwerking recyclage. Een aantal strategische projecten horen vervolgens georganiseerd of ondersteund te worden door de steden. Enkele voorbeelden daarvan kunnen zijn:

  • Regenwater kan op het niveau van een bouwblok opgevangen worden en in een gezamenlijke binnentuin infiltreren of opgeslagen worden voor wc-spoeling en onderhoud van deze gezamenlijke tuin.

  • We zijn allemaal gewend dat elke gemeente een bibliotheek heeft, maar waarom blijft zo een uitwisselingsplatform/uitleenplatform bij boeken? Laten we op wijkniveau inzetten op platformen waar mensen tweedehandsgoederen kunnen uitwisselen: De traditionele wijkwinkel (supermarkt) kan hier een strategische speler zijn: in plaats van enkel distributiepunt te zijn voor nieuwe goederen lijken ze erg geschikt om zulke uitwisselingplatformen te hosten als een degelijk businessmodel uitgedacht wordt, en de nodige steun geleverd.


 

Overzicht van alle standpunten van Jong Groen per thema:

armoedebestrijding en leefomstandighedendeMOcratie en staatsstructuureuropa en internationale politiekgender en diversiteitENergieLokaalMIgratiemilieu en klimaatonderwijs, jeugd en vrijetijdsbestedingvoedselsystemenwelzijn en samenlevenwerk en economiemobiliteitinterne richtlijnen

 

Check hier de standpuntenbundel met alle standpunten van Jong Groen.
(pdf, laatste update open forum oktober 2021)


Word 'standpuntenliefhebber' bij Jong Groen

Als standpuntenliefhebber werk je mee aan het opstellen van nieuwe standpunten die ter goedkeuring worden voorgesteld aan leden. Je denkt mee na over wat we doen met de huidige standpunten of over hoe we leden meer kunnen betrekken bij het stemmen van onze standpunten via e-democracy. Je bent ook zeker welkom als je mee wil werken aan de voorbereiding van ons congres of gewoon heel wat wil opsteken over Jong Groen standpunten.

Check hier de vrijwilligersvacature en ... doe mee!

 

Contact

Kilian Vandenhirtz

bestuurslid Basisdemocratie & Standpuntenbepaling
[email protected]

 


Paola Travella

covoorzitster Jong Groen (perscontact)
[email protected]

#detoekomstisvanons