28 jun 2020

Europa

Jong Groen gelooft in Europese samenwerking om de problemen van morgen aan te pakken. Om die problemen op te lossen zijn er echter eerst enkele interne hervormingen nodig binnen de EU. We gaat voluit voor meer Europa omdat dit de enige manier is waarop we de problemen die zich vandaag stellen, en zich morgen nog zullen stellen, het hoofd kunnen bieden.

Daarom pleit Jong Groen voluit voor een Europees defensiebeleid en een Europees basisinkomen. We hebben ook een duidelijke visie over welke rol Europa moet spelen met betrekking tot ruimtevaart.

Speerpunt: Jong Groen pleit voor een Europees basisinkomen.

Meer info: Het basisinkomen (BI) is een inkomen dat boven de Europese armoedegrens ligt. Het BI wordt aan elke Europese burger verstrekt zonder dat hier voorwaarden aan verbonden zijn.  Het BI kan aangevuld worden met inkomen uit arbeid of kapitaal. Het basisinkomen vervangt sommige, maar zeker niet alle andere vormen van uitkeringen. Wie omwille van gezondheidsproblemen tijdelijk of permanent niet kan werken, kan zijn basisinkomen nog steeds aangevuld zien met een ziekte-of invaliditeitsuitkering.

Jong Groen wil de strijd tegen armoede aangaan. De EU bezit voldoende rijkdom om elke burger te voorzien van een degelijke levensstandaard en heeft volgens de Internationale Conventie voor Economische, Sociale en Culturele Rechten ook de plicht om dit te doen.

De euro werd gered, maar de Europeanen blijven achter. In dit klimaat winnen Eurosceptici aan populariteit. Met het BI kunnen we het vertrouwen van de burgers in de Europese Unie herstellen. In verschillende Europese lidstaten staat de sociale zekerheid onder druk, daarom is het belangrijk dat de Europese Unie voorziet in een eenvoudig complementair stelsel. Een Europees basisinkomen kan zorgen voor een eerlijke en efficiënte herverdeling en op die manier bijdragen  tot een hechter en socialer Europa.

Daarnaast is het basisinkomen ook een belangrijke stap in het Europees project, en dit op twee vlakken. Net zoals de Europese Unie kennen de Verenigde Staten een eengemaakte arbeidsmarkt, alleen staat die in de VS sterker door een federaal georganiseerde herverdeling. Burgers vertonen in de VS een grotere bereidheid om te verhuizen van de minder welvarende naar de meer welvarende staten (2.2% van de Amerikaanse bevolking versus 0.2% van de Europese bevolking). Verder worden slechtere economische prestaties van een bepaalde staat in de VS ook opgevangen door een toename van financiële transfers van de meer welvarende naar de minder welvarende staten. Het Europese basisinkomen kan zorgen voor een herverdeling op Europees niveau terwijl het geenszins de instellingen van de nationale welvaartsstaten vervangt en dus ook hun nationale soevereiniteit respecteert.

Vertaald op nationaal niveau worden de positieve effecten van het basisinkomen meteen duidelijk:

  •         De welvaartsstaat riep vele soorten uitkeringen in het leven om armoede uit te bannen of om mensen van een inkomen te voorzien tijdens periodes waarin ze niet aan de slag kunnen. Eén en ander leidde tot complexe, niet altijd rechtvaardige regelgeving waarvan de ene maatregel de andere soms tegenwerkt. Daarbij moeten we vaststellen dat armoede niet altijd met goed resultaat wordt bestreden.
  •         Tegenover het kluwen aan uitkeringen, die vaak stigmatiserend werken en vertrekken vanuit een paternalistische logica, heeft het BI een emanciperend effect. Het huidige leefloon, dat vanuit OCMW´s wordt versterkt, ligt onder de Europese armoedegrens en is zo de naam “leefloon” onwaardig. Het basisinkomen maakt komaf met de onzekerheid waar kansarmen zich nu steevast in bevinden. Het maakt van economisch overleven een basisrecht in plaats van een privilege. Het basisinkomen creëert gelijke kansen en vrijheid.
  •         Voor heel wat Belgen is het  is het verschil tussen een job met een minimumloon en een uitkering zo klein[2] dat de financiële meerwaarde om werk te zoeken ontbreekt. Het algemeen basisinkomen verhelpt hieraan, aangezien elk loon niet in plaats van, maar bovenop dit basisinkomen verkregen wordt.
  •         Met een basisinkomen hebben vrijwilligers, mantelzorgers, … een financiële basis om voor vrienden, familie, de buurt een engagement op te nemen. Niet onbelangrijk in een vergrijzende samenleving.
  •         Meer dan het huidige tijdskrediet, laat het basisinkomen ook een beter evenwicht toe tussen werk en gezin.
  •         Bovendien blijkt de zekerheid die het BI biedt vaak net dat duwtje in de rug te zijn die mensen nodig hebben om als zelfstandige aan de slag te gaan. Het basisinkomen zal met andere woorden de kleine en middelgrote ondernemingen stimuleren, het type ondernemingen dat door iedereen erkend wordt als belangrijke centra voor economische groei, innovatie en duurzame werkgelegenheid.
  •         Verder stimuleert het basisinkomen jongeren om langer te studeren.

Wie gaat dat betalen? Er zijn verschillende manieren om het basisinkomen te financieren, maar vooral, het geld is er al! Vandaag kost jeugdwerkloosheid (dus alleen nog maar de jongeren!) de EU 153 miljard euro. Het basisinkomen brengt ook besparingen met zich mee op het niveau van de lidstaten. De maatregel zorgt voor een administratieve vereenvoudiging doordat leeflonen op lokaal niveau overbodig worden, werkloosheidsuitkeringen op federaal niveau door het basisinkomen vervangen worden,…. De bijdragen van de werkgever aan de sociale zekerheid zullen gedeeltelijk bijdragen aan het basisinkomen.

Wie bovendien verder kijkt dan enkel het BBP en ook de maatschappelijke kosten van het neoliberale economische model in rekening brengt, moet vaststellen dat met de groeiende ongelijkheid en het tanende welzijnsgevoel, het basisinkomen voor concrete besparingen kan zorgen. Zo stelt bijvoorbeeld gezondheidsecononoom Lieven Annemans dat "als we in België de gezondheidskloof tussen arm en rijk dichten, we 20 procent van alle kosten kunnen vermijden. Ons bruto nationaal product zou dan 1,4 procent hoger liggen. "Gelijkaardig kan het basisinkomen ook de kosten verbonden met kinder- en ouderenopvang, burn-outs,... doen dalen. Het basisinkomen zorgt met andere woorden voor een hogere maatschappelijke winst.

Waar staan we precies voor? Jong Groen ijvert voor een voldoende hoog basisinkomen dat een menswaardig leven voor iedereen mogelijk maakt en dat dus varieert per Europees land. Jong Groen ijvert niet voor een algemeen, maar laag bedrag (zoals bijvoorbeeld een Europees dividend van ongeveer €200) dat voor de sterke schouders een leuk extraatje is en voor de armen geen zoden aan de dijk brengt.

Wanneer de Europese Commissie een onderzoek instelt om tot een concrete, solidaire invulling van het basisinkomen te komen wordt in deze legislatuur een eerste stap gezet. Bijkomend onderzoek moet een werkbaar model ontwikkelen dat fiscaal en economisch haalbaar, sociaal rechtvaardig en effectief is. Het is tijd om het Basisinkomen hoog op de politieke agenda te plaatsen.

Jong Groen pleit voor een nieuw Verdrag via een Grondwettelijke Raad en een pan-Europees referendum.

Meer info: Jong Groen en Ecolo J willen de kloof tussen burger en Europese politiek dichten. Debat en betrokkenheid realiseren is daarvoor cruciaal. Een nieuw Verdrag over de toekomst van Europa moet voorwerp zijn van een breed opgezet en intens debat. In een eerste fase willen we een Grondwettelijke Raad rechtstreeks laten verkiezen. Die Raad moet een Verdrag uitwerken over de (institutionele) toekomst van de EU. Over dit Verdrag volgt nadien in heel Europa een breed maatschappelijk debat, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het onderwijs en de media. Als sluitstuk volgt een pan-Europees referendum over het Verdrag. Dat referendum vindt gelijktijdig plaats in alle lidstaten. Als een meerderheid van de Europeanen voor is, treedt het Verdrag in werking.

Jong Groen pleit voor een Europese kieskring.

Meer info: Op termijn willen we voor de Europese verkiezingen een Europese kieskring. Alleen zo realiseer je immers een Europese politieke ruimte. Zo'n kieskring betekent een motor voor sterke Europese partijen en persoonlijkheden. Politici op Europees niveau zullen zo verplicht worden een supranationale attitude aan te nemen. Via de Europese kieskring leggen ze verantwoording af aan de ganse Europese bevolking.

Jong Groen wil eerst duidelijkheid over het toekomstproject van de Europese Unie, dan kan er pas sprake zijn van een uitbreiding.

Meer info: Kwaliteit krijgt voor ons, jonge ecologisten, voorrang op kwantiteit. Voorlopig willen we geen verdere uitbreiding van de EU, tot we weten wat de toekomst van Europa brengt. Voor ons moet die toekomst er één zijn van meer integratie, harmonisering en supranationale besluitvorming. Elke toekomstige uitbreiding van de EU moet positief zijn, zowel voor de EU als voor het toetredend land. Bij toetreding van nieuwe landen willen we geen nivellering van normen naar onder. Op sociaaleconomisch, humanitair en ecologisch vlak worden lidstaten verplicht om te streven naar de strengste, meest ambitieuze normen, zonder de mogelijkheid voor lidstaten om achteraf opnieuw een stap achteruit te zetten.

We willen naar een duurzaam en coherent handels- en ontwikkelingsbeleid.

Meer info: Voor Jong Groen en Ecolo J mag het Europese handels- en ontwikkelingsbeleid nooit gebaseerd zijn op louter economische motieven. In haar contacten met ontwikkelingslanden moet de EU actief ecologische, sociale, humanitaire en democratische waarden promoten. Op dit moment is het handels- en ontwikkelingsbeleid weinig coherent. Zo speelt het Europese landbouwbeleid een bijzonder nefaste rol in de ontwikkeling van het Zuiden. Handelsmaatregelen en ontwikkelingsbeleid dienen voortaan beter op elkaar te worden afgestemd. Mondiale herverdeling, eerlijke handel en echte duurzame ontwikkeling moeten daarbij centraal staan.

Jong Groen pleit voor een Europees defensiebeleid.

Meer info: Om de positie van de EU op het internationale toneel te versterken pleiten Jong Groen en Ecolo J voor een Europees defensiebeleid. Een sterk Europees defensiebeleid kan zich opwerpen als tegenkracht voor de VS, China, Rusland en de NAVO. De defensiepolitiek moet focussen op humanitaire opdrachten en duurzame ontwikkeling. Louter militaire strategieën zijn zelden succesvol. Daarom is een Europees defensiemacht voor ons, jonge ecologisten, alleen zinvol als zij deel uitmaakt van een gemeenschappelijk Europees Buitenlands Beleid. Belangrijk is ook de democratische controle. Militaire missies moeten te allen tijden de goedkeuring krijgen van het Europees Parlement, dat ook nadien steeds kan ingrijpen over de aard en de duur van missies.

Energierevolutie is noodzakelijk voor een ambitieus klimaatbeleid.

Meer info: De klimaatverandering vraagt een radicale ommekeer, in het bijzonder in de manier waarop we energie opwekken en verbruiken. Voor Jong Groen en Ecolo J moet de Europese Unie een voortrekkersrol opnemen op weg naar een internationaal akkoord bij de klimaatconferentie van Kopenhagen december 2009. Om deze rol op te nemen moet de Europese Unie op korte termijn (nog voor de Europese verkiezingen) haar eigen 202020-plan omzetten in concrete initiatieven. Een ware energierevolutie is voor dit alles noodzakelijk: radicale energiebesparing, meer energie-efficiëntie en drastische toename van het aandeel hernieuwbare energie. Om dit te realiseren pleiten Jong Groen en Ecolo J voor de oprichting van een Europees Agentschap voor Groene Energie, naar analogie met de EGKS en Euratom. Als jonge ecologisten blijven we consequent pleiten voor een Europa zonder nucleaire energie.

Groene productpolitiek is de bouwsteen voor duurzaamheidstransitie.

Cruciaal voor een radicale duurzaamheidstransitie zijn andere productie- en consumptiepatronen. Er moet niet alleen minder geconsumeerd worden, ook wat we consumeren moet veranderen. Voor Jong Groen en Ecolo J is er daarom nood aan een doorgedreven Europese productpolitiek waarbij duurzaamheid centraal staat. Keuzes mogen immers niet zomaar afgewenteld worden op de individuele consument. Om een groene productpolitiek te realiseren wordt gewerkt met positieve en negatieve incentives. Producenten worden verplicht om binnen een bepaalde termijn minstens even goed te doen als de meest groene variant op de markt. Importregels voor niet-Europese producten en diensten kunnen, maar enkel omwille van duurzaamheidscriteria. Deze criteria gelden vanzelfsprekend ook voor de eigen producten en diensten. De Europese productpolitiek mag immers nooit aangewend worden om duurzame producten uit andere regio's te boycotten.

De EU lidstaten mogen geen objecten rond de aarde plaatsen die nucleaire wapens dragen of eender welke andere massavernietigingswapens.

Meer info: In 1967 werd de eerste ruimte wet van de Verenigde Naties goedgekeurd. De belangrijkste verdragen van die wetgeving gaan over het vredevol gebruik van de ruimte (100 km boven de zeespiegel). Recent kondigden zowel de VS als Frankrijk aan om een ‘space force’ op te richten. Daarnaast wil de NAVO tegen 2020 de ruimte erkennen als domein voor oorlogsvoering. Oorlog in de ruimte behoort binnen het decennium tot de mogelijkheden. De huidige politieke agenda’s van verschillende actoren ondermijnen het verdrag dat in 1967 werd gesloten.

Sommigen denken misschien: “de ruimte is een ver-van-mijn-bedshow, wat maakt het nu uit dat ze daar oorlog voeren?” De vernietiging van 1 satelliet kan een sneeuwbaleffect van afval creëren en een einde maken aan: GPS, mobiel bellen, draadloze TV, het internet, klimaatdata, weerdata, geologische data, coördinatie tussen hulpdiensten bij rampen… Het detoneren van 1 kernbom op 400 km hoogte zal een EMP golf creëren dat elk toestel voorzien van elektriciteit kan doen stukgaan/ontploffen. Een volledig land kan worden lamgelegd in slechts enkele minuten.

De EU lidstaten zullen het gebruik van de maan en andere hemellichamen enkel voor vredevolle doeleinden gebruiken. Militaire acties die geen wetenschappelijk onderzoek of vrede beogen, worden verboden. De EU krijgt dan ook het recht om hier toezicht op uit te oefenen

Meer info: In 1967 werd de eerste ruimte wet van de Verenigde Naties goedgekeurd. De belangrijkste verdragen van die wetgeving gaan over het vredevol gebruik van de ruimte (100 km boven de zeespiegel). Recent kondigden zowel de VS als Frankrijk aan om een ‘space force’ op te richten. Daarnaast wil de NAVO tegen 2020 de ruimte erkennen als domein voor oorlogsvoering. Oorlog in de ruimte behoort binnen het decennium tot de mogelijkheden. De huidige politieke agenda’s van verschillende actoren ondermijnen het verdrag dat in 1967 werd gesloten.

Sommigen denken misschien: “de ruimte is een ver-van-mijn-bedshow, wat maakt het nu uit dat ze daar oorlog voeren?” De vernietiging van 1 satelliet kan een sneeuwbaleffect van afval creëren en een einde maken aan: GPS, mobiel bellen, draadloze TV, het internet, klimaatdata, weerdata, geologische data, coördinatie tussen hulpdiensten bij rampen… Het detoneren van 1 kernbom op 400 km hoogte zal een EMP golf creëren dat elk toestel voorzien van elektriciteit kan doen stukgaan/ontploffen. Een volledig land kan worden lamgelegd in slechts enkele minuten.

De EU zet in op een actief beleid om landen buiten de EU af te houden van ruimte bewapening.

Meer info: In 1967 werd de eerste ruimte wet van de Verenigde Naties goedgekeurd. De belangrijkste verdragen van die wetgeving gaan over het vredevol gebruik van de ruimte (100 km boven de zeespiegel). Recent kondigden zowel de VS als Frankrijk aan om een ‘space force’ op te richten. Daarnaast wil de NAVO tegen 2020 de ruimte erkennen als domein voor oorlogsvoering. Oorlog in de ruimte behoort binnen het decennium tot de mogelijkheden. De huidige politieke agenda’s van verschillende actoren ondermijnen het verdrag dat in 1967 werd gesloten.

Sommigen denken misschien: “de ruimte is een ver-van-mijn-bedshow, wat maakt het nu uit dat ze daar oorlog voeren?” De vernietiging van 1 satelliet kan een sneeuwbaleffect van afval creëren en een einde maken aan: GPS, mobiel bellen, draadloze TV, het internet, klimaatdata, weerdata, geologische data, coördinatie tussen hulpdiensten bij rampen… Het detoneren van 1 kernbom op 400 km hoogte zal een EMP golf creëren dat elk toestel voorzien van elektriciteit kan doen stukgaan/ontploffen. Een volledig land kan worden lamgelegd in slechts enkele minuten.

De EU maakt wetgeving voor niet-gouvernementele organisaties, bedrijven en entiteiten om bewapening van de ruimte onmogelijk te maken.

Meer info: In 1967 werd de eerste ruimte wet van de Verenigde Naties goedgekeurd. De belangrijkste verdragen van die wetgeving gaan over het vredevol gebruik van de ruimte (100 km boven de zeespiegel). Recent kondigden zowel de VS als Frankrijk aan om een ‘space force’ op te richten. Daarnaast wil de NAVO tegen 2020 de ruimte erkennen als domein voor oorlogsvoering. Oorlog in de ruimte behoort binnen het decennium tot de mogelijkheden. De huidige politieke agenda’s van verschillende actoren ondermijnen het verdrag dat in 1967 werd gesloten.

Sommigen denken misschien: “de ruimte is een ver-van-mijn-bedshow, wat maakt het nu uit dat ze daar oorlog voeren?” De vernietiging van 1 satelliet kan een sneeuwbaleffect van afval creëren en een einde maken aan: GPS, mobiel bellen, draadloze TV, het internet, klimaatdata, weerdata, geologische data, coördinatie tussen hulpdiensten bij rampen… Het detoneren van 1 kernbom op 400 km hoogte zal een EMP golf creëren dat elk toestel voorzien van elektriciteit kan doen stukgaan/ontploffen. Een volledig land kan worden lamgelegd in slechts enkele minuten

Ruimtevaart mag alleen dienen voor wetenschappelijk onderzoek, innovatie en exporatie.

Meer info: In 1967 werd de eerste ruimte wet van de Verenigde Naties goedgekeurd. De belangrijkste verdragen van die wetgeving gaan over het vredevol gebruik van de ruimte (100 km boven de zeespiegel). Recent kondigden zowel de VS als Frankrijk aan om een ‘space force’ op te richten. Daarnaast wil de NAVO tegen 2020 de ruimte erkennen als domein voor oorlogsvoering. Oorlog in de ruimte behoort binnen het decennium tot de mogelijkheden. De huidige politieke agenda’s van verschillende actoren ondermijnen het verdrag dat in 1967 werd gesloten.

Sommigen denken misschien: “de ruimte is een ver-van-mijn-bedshow, wat maakt het nu uit dat ze daar oorlog voeren?” De vernietiging van 1 satelliet kan een sneeuwbaleffect van afval creëren en een einde maken aan: GPS, mobiel bellen, draadloze TV, het internet, klimaatdata, weerdata, geologische data, coördinatie tussen hulpdiensten bij rampen… Het detoneren van 1 kernbom op 400 km hoogte zal een EMP golf creëren dat elk toestel voorzien van elektriciteit kan doen stukgaan/ontploffen. Een volledig land kan worden lamgelegd in slechts enkele minuten.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons