12 mei 2022

Energie

Groene doelstellingen voor de toekomst

 

VISIETEKST

Tegen 2050 kan ons land voor 100% op duurzame energie steunen. Om dit te verwezenlijken is het echter belangrijk om vandaag te juiste keuzes te maken inzake ons energiebeleid. Voor Jong Groen is het duidelijk dat we vandaag moeten overschakelen naar nieuwe en moderne vormen van energieproductie en op die manier dus ook afstand te nemen van de oude technologieën die vandaag de dag nog te prominent aanwezig zijn in onze energiemarkt. De kerncentrales moeten voor Jong Groen dus dicht, liever vandaag dan morgen. 

Naast een andere vorm van energieproductie pleit Jong Groen ook voor een andere manier van energieopslag, want we moeten meer inzetten op alternatieven voor vervuilende batterijen. Energieproducenten moeten meer investeren in opslag van energie om zo energieverspilling te vermijden. De overheid moet het goede voorbeeld geven, daarom zien we graag alle publieke gebouwen energieneutraal tegen 2035. We zien ook de bevoegdheid energie liever overgeheveld naar het Europese niveau, om daar als exclusieve bevoegdheid meer coördinatie tussen de lidstaten mogelijk te maken.

Het dak moet eraf voor Jong Groen, want we hebben het nieuwe idee om daken van particulieren te verhuren als stimulans voor zonnepanelen. Als we onze klimaatdoelstellingen willen halen, dan moeten we creatief uit de hoek komen en de burger er tijdens het volledige proces in betrekken. Daarnaast is elektrificatie belangrijk en mobiele energie, om zo de transportsector een ecologische wending te laten nemen. Alleen zo rollen we de toekomst in. 

Naast produceren en opslaan van energie raken we ook aan de factuur van dit plaatje. Jong Groen stelt de invoering van een energie plafond voor. Hierbij krijgt elk huishouden een basis potje energie aan een voordelig tarief . Zodra het verbruik hoger ligt, wordt de prijs gevoelig opgedreven. Het is belangrijk dat er daarnaast een flankerend beleid wordt voorzien voor mensen in armoede. Daarnaast moeten er minder vaste kosten in de energiefactuur zitten en dient er meer te worden ingezet op variabele kosten.

 


STANDPUNTEN BINNEN HET THEMA "ENERGIE"

Standpunt 1: Jong Groen pleit voor de kernuitstap. Daarbij zien we gascentrales als een noodzakelijkheid voor de transitie en als middel om de monopolie vorming tegen te gaan.

Meer info: Kernenergie is een zeer dure bron van energie. De kosten van het beheer van het afval moeten voor een onvoorziene tijd door de gemeenschap worden gedragen, aangezien er nog geen oplossing is voor dit afval. Kernenergie houdt grote risico’s in. Bij een kernramp is de schade onmetelijk groot. Het is beter de kerncentrales te sluiten nu er hiervoor politieke moed is, dan om de kerncentrales open te houden wat de kans tot een risico doet toenemen.

Nieuwe technologieën en innovaties op vlak nucleaire energie die een antwoord bieden op de veiligheids- en afvalproblematiek alsook de kostprijs moeten in de toekomst wel een eerlijke kans krijgen. Daarom schrappen we het verbod om nieuwe reactoren te bouwen uit de wet op de kernuitstap. Het is geen pleidooi voor of tegen deze technologieën, maar enkel om een objectief en sereen debat mogelijk te maken.

Standpunt 2: Jong Groen pleit ervoor om de bevoegdheid energie over te hevelen naar het niveau van de Europese Unie als een exclusieve bevoegdheid om zo een meer coördinatie tussen de lidstaten mogelijk te maken.

Meer info: Meer coördinatie tussen de lidstaten op het vlak van energie kan leiden tot het uitbreiden en versterken van de “European supergrid”, waarmee we veel efficiënter energie kunnen verspreiden over de lidstaten. Zonne-energie  en windenergie zijn namelijk nogal onregelmatig, maar ergens in Europa zal de zon wel schijnen of de wind blazen op eender welk moment. Zonne-energie specifiek heeft zijn piek een aantal uren voor de piek aan energieverbruik, maar met een sterk verbonden supergrid kan zonne-energie uit de piek in Oost-Europa gebruikt worden tijdens de energieverbruiks-piek in West-Europa.

Standpunt 3: Jong Groen pleit voor de invoering van een energie plafond. Hierbij krijgt elk huishouden een potje dat die aan een voordelig tarief kan verbruiken, van zodra het verbruik hoger is dan het gegeven potje wordt de prijs gevoelig opgedreven.

Standpunt 3: Jong Groen pleit voor meer elektrificatie. Dit om voornamelijk de transportsector groener te maken en meer in te zetten op mobiele energie.

Meer info: Meer elektrificatie heeft verschillende voordelen. Eerst en vooral is er minder luchtvervuiling door uitstoot van verbrandingsmotoren. Ten tweede zit Elektriciteit in het EU ETS systeem. Uitstoot door particuliere wagen met verbrandingsmotoren niet. Hoe meer verbruik we in het ETS systeem incorporeren zonder het plafond te verhogen, hoe minder CO2 uitstoot er in totaal zal zijn. De prijs per ton CO2 zal zo ook sneller stijgen, wat aanzet tot meer onderzoek en innovatie bij bedrijven naar energiebesparende technologieën. Elektrische wagens kunnen een belangrijke rol spelen in de uitrol van ‘smart grids’ die vraag en aanbod beter op elkaar laten inspelen, wat de overgang van stuurbare productiecapaciteit naar fluctuerende hernieuwbare bronnen als belangrijkste energiebron vlotter en dus sneller laat verlopen.

Standpunt 4: Jong Groen pleit ervoor om de energiefactuur te hervormen. Er dienen veel minder vaste kosten in de energiefactuur te zitten en er dient meer te worden ingezet op variabele kosten.

Standpunt 5: Jong Groen pleit ervoor om meer onderzoek te doen naar de groene waterstoftechniek op grotere schaal. Wij geloven in de toekomst van waterstof en vinden dat we hier veel meer in moeten investeren om zo het volle potentieel uit deze techniek te halen.

Meer info: Opslag is zeer belangrijk als we de variabele output van hernieuwbare energie succesvol willen integreren in ons energiesysteem. Waterstof is een technologie die veel potentieel biedt. Een voordeel aan waterstof is dat je een grote hoeveelheid primaire energie voor een ‘langere tijd’ kan opslaan en dat de kwaliteit niet degenereert in de tijd (in tegenstelling tot batterijen).

Standpunt 6: Jong Groen pleit voor een andere manier van energieopslag. We moeten allereerst meer inzetten op alternatieven voor de vervuilende batterijen. Daarnaast dient er ook op grotere schaal verandering te komen, energieproducenten moeten meer investeren in opslag van energie om zo komaf te maken met praktijken die leiden tot energieverspilling.

Standpunt 7: Jong Groen pleit ervoor om alle publieke gebouwen energieneutraal te maken tegen 2035.

Meer info: Gebouwen zijn een enorme bron van CO2 uitstoot. Vooral het verwarmen, of in de hete zomers ook meer en meer afkoelen, van gebouwen vergt erg veel energie, die op heden vooral uit fossiele brandstoffen komt. Het beter isoleren en het anders verwarmen van woningen is cruciaal in de strijd tegen de klimaatopwarming. Binnen deze energietransitie kan de overheid het goede voorbeeld geven door de eigen gebouwen energieneutraal te maken.  

Standpunt 8: Het moet mogelijk zijn om als particulier je dak te verhuren, op die manier kunnen meer daken worden aangewend om zonnepanelen op te plaatsen.

Standpunt 9: In het streven naar een energiezuinige en evenwichtige samenstelling van de bebouwde ruimte dienen de stedenbouwkundigen en erfgoeddiensten hun beleid beter op elkaar af te stemmen.

Meer info: Overleg omtrent wat waardevol is om te behouden en hoe oude gebouwen op een flexibeler wijze energie- efficiënt kunnen worden is noodzakelijk.

Standpunt 10: Renovatiewerken worden gekaderd binnen een algemeen energie reductieplan. 

Meer info: Hierbij spoort men via het opstellen van een warmteverliesinventaris van de stad probleembuurten op en pakt men die grondig aan via stadsrenovatieprojecten. Hierbij spoort men via het opstellen van een warmteverliesinventaris, via slimme warmtescans van daken en woningen voor elke stad en gemeente, probleembuurten op en pakt men die grondig aan via sociale stadsrenovatieprojecten.

Standpunt 11: Iedereen wordt elektriciteitsproducent.

Meer info: Elke gemeente moet ook een kleinschalige energieproducent worden door flexibeler en creatiever om te springen met vergunningen voor windenergieprojecten, systemen zoals rent-a-roof (waarbij een investeerder zonnepanelen op een dak van iemand legt en waarbij de bewoner mee de eerste afnemer wordt van deze goedkope groene stroom)...

Jong Groen pleit bovendien voor collectieve verwarming, waarbij warmte uit industriële processen of afkomstig van grote koelsystemen, gebruikt wordt voor woningverwarming.

Tevens wordt er een belasting ingevoerd op het verlies van energie bij industriële processen en grote koelsystemen. Jong Groen pleit voor de mogelijkheid tot collectieve verwarming door middel van wijk-WKK’s, warmte die onttrokken wordt van wegen... Maak ook ruimte voor proefprojecten waar biogas, afkomstig van het vergisten van GFT of rioolwater, in het aardgasnet wordt geïnjecteerd.

Door bedrijventerreinen slim in te plannen kan de energie die door de ene geproduceerd wordt ook gebruik worden in processen van een ander bedrijf.

Standpunt 12: Jong Groen pleit voor 50% groene energieproductie tegen 2030 en 100% tegen 2050 als percentage van de totale energieconsumptie in de stad. 

Meer info: Om dit te behalen wordt er flexibeler en creatiever omgesprongen met vergunningen voor windenergieprojecten, systemen zoals rent-a-roof (waarbij een investeerder zonnepanelen op een dak van iemand legt en waarbij de bewoner mee de eerste afnemer wordt van deze goedkope groene stroom).

Standpunt 13: Maak ruimte voor proefprojecten waar biogas, afkomstig van het vergisten van stedelijk GFT of rioolwater, in het aardgasnet wordt geïnjecteerd.

Standpunt 14: Op de huidige storten die nu nog geëxploiteerd worden, mogen geen stoffen meer gestort worden die nog verbrand kunnen worden met energierecuperatie.

 

KEER TERUG NAAR OVERZICHT

 

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons