11 nov 2008

Een groene toekomstvisie voor Europa

Jong Groen! en écolo j, de jongeren van Ecolo, lanceren vandaag samen een visietekst over de toekomst van de Europese Unie. De gemeenschappelijke verklaring, bestaande uit zeven resoluties, bevat enkele opmerkelijke ideeën. Zo wordt er ondermeer gepleit voor een pan-Europees referendum over een nieuw Verdrag, de oprichting van een Europees Agentschap voor Groene Energie naar analogie met de EGKS en Euratom en het ontwikkelen van een gemeenschappelijk Europees defensiebeleid. Op termijn willen Jong Groen! en écolo j ook een Europese kieskring.

De voorstellen zijn het resultaat van de Europese themadag op het Herfstweekend. Van 7 tot 9 november organiseerden Jong Groen! en écolo j immers voor de derde keer een gezamenlijk weekend, deze keer in Nieuwpoort. Naar aanleiding van de nakende Europese verkiezingen werd toen een hele dag aan Europese politiek gewijd. In het gezelschap van Europarlementslid Bart Staes (Groen!), EGP-woordvoerder Philippe Lamberts (Ecolo) en ULB-politicologe Sophie Heine werkten de aanwezige jongeren voorstellen uit in thematische werkgroepen.

De zeven resoluties:

Naar een nieuw Verdrag via Grondwettelijke Raad en pan-Europees referendum

Jong Groen! en écolo j willen de kloof tussen burger en Europese politiek dichten. Debat en betrokkenheid realiseren is daarvoor cruciaal. Een nieuw Verdrag over de toekomst van Europa moet voorwerp zijn van een breed opgezet en intens debat. In een eerste fase willen we een Grondwettelijke Raad rechtstreeks laten verkiezen. Die Raad moet een Verdrag uitwerken over de (institutionele) toekomst van de EU. Over dit Verdrag volgt nadien in heel Europa een breed maatschappelijk debat, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het onderwijs en de media. Als sluitstuk volgt een pan-Europees referendum over het Verdrag. Dat referendum vindt gelijktijdig plaats in alle lidstaten. Als een meerderheid van de Europeanen voor is, treedt het Verdrag in werking.

Een Europese kieskring

Op termijn willen we voor de Europese verkiezingen een Europese kieskring. Alleen zo realiseer je immers een Europese politieke ruimte. Zo'n kieskring betekent een motor voor sterke Europese partijen en persoonlijkheden. Politici op Europees niveau zullen zo verplicht worden een supranationale attitude aan te nemen. Via de Europese kieskring leggen ze verantwoording af aan de ganse Europese bevolking.

Eerst duidelijkheid over toekomstproject, dan pas uitbreiding

Kwaliteit krijgt voor ons, jonge ecologisten, voorrang op kwantiteit. Voorlopig willen we geen verdere uitbreiding van de EU, tot we weten wat de toekomst van Europa brengt. Voor ons moet die toekomst er één zijn van meer integratie, harmonisering en supranationale besluitvorming. Elke toekomstige uitbreiding van de EU moet positief zijn, zowel voor de EU als voor het toetredend land. Bij toetreding van nieuwe landen willen we geen nivellering van normen naar onder. Op sociaal-economisch, humanitair en ecologisch vlak worden lidstaten verplicht om te streven naar de strengste, meest ambitieuze normen, zonder de mogelijkheid voor lidstaten om achteraf opnieuw een stap achteruit te zetten.

Naar een duurzaam en coherent handels- en ontwikkelingsbeleid

Voor Jong Groen! en écolo j mag het Europese handels- en ontwikkelingsbeleid nooit gebaseerd zijn op louter economische motieven. In haar contacten met ontwikkelingslanden moet de EU actief ecologische, sociale, humanitaire en democratische waarden promoten. Op dit moment is het handels- en ontwikkelingsbeleid weinig coherent. Zo speelt het Europese landbouwbeleid een bijzonder nefaste rol in de ontwikkeling van het Zuiden. Handelsmaatregelen en ontwikkelingsbeleid dienen voortaan beter op elkaar te worden afgestemd. Mondiale herverdeling, eerlijke handel en echte duurzame ontwikkeling moeten daarbij centraal staan.

Een Europees defensiebeleid

Om de positie van de EU op het internationale toneel te versterken pleiten Jong Groen! en écolo j voor een Europees defensiebeleid. Een sterk Europees defensiebeleid kan zich opwerpen als tegenkracht voor de VS, China, Rusland en de NAVO. De defensiepolitiek moet focussen op humanitaire opdrachten en duurzame ontwikkeling. Louter militaire strategieën zijn zelden succesvol. Daarom is een Europees defensiemacht voor ons, jonge ecologisten, alleen zinvol als zij deel uitmaakt van een gemeenschappelijk Europees Buitenlands Beleid. Belangrijk is ook de democratische controle. Militaire missies moeten te allen tijden de goedkeuring krijgen van het Europees Parlement, dat ook nadien steeds kan ingrijpen over de aard en de duur van missies.

Energierevolutie noodzakelijk voor ambitieus klimaatbeleid

De klimaatsverandering vraagt een radicale ommekeer, in het bijzonder in de manier waarop we energie opwekken en verbruiken. Voor Jong Groen! en écolo j moet de Europese Unie een voortrekkersrol opnemen op weg naar een internationaal akkoord bij de klimaatconferentie van Kopenhagen december 2009. Om deze rol op te nemen moet de Europese Unie op korte termijn (nog voor de Europese verkiezingen) haar eigen 202020-plan omzetten in concrete initiatieven. Een ware energierevolutie is voor dit alles noodzakelijk: radicale energiebesparing, meer energie-efficiëntie en drastische toename van het aandeel hernieuwbare energie. Om dit te realiseren pleiten Jong Groen! en écolo j voor de oprichting van een Europees Agentschap voor Groene Energie, naar analogie met de EGKS en Euratom. Als jonge ecologisten blijven we consequent pleiten voor een Europa zonder nucleaire energie.

Groene productpolitiek als bouwsteen voor duurzaamheidstransitie

Cruciaal voor een radicale duurzaamheidstransitie zijn andere productie- en consumptiepatronen. Er moet niet alleen minder geconsumeerd worden, ook wat we consumeren moet veranderen. Voor Jong Groen! en écolo j is er daarom nood aan een doorgedreven Europese productpolitiek waarbij duurzaamheid centraal staat. Keuzes mogen immers niet zomaar afgewenteld worden op de individuele consument. Om een groene productpolitiek te realiseren wordt gewerkt met positieve en negatieve incentives. Producenten worden verplicht om binnen een bepaalde termijn minstens even goed te doen als de meest groene variant op de markt. Importregels voor niet-Europese producten en diensten kunnen, maar enkel omwille van duurzaamheidscriteria. Deze criteria gelden vanzelfsprekend ook voor de eigen producten en diensten. De Europese productpolitiek mag immers nooit aangewend worden om duurzame producten uit andere regio's te boycotten.

Kristof Calvo, voorzitter Jong Groen!

#detoekomstisvanons