Magnette, wij willen een klimaatwet

Magnette, wij willen een klimaatwet!
Jong Groen! en Groen! voeren samen actie bij lancering lenteconferentie

Groen! en Jong Groen! verwachten van een klimaatminister dat hij eindelijk werk maakt van een ambitieus klimaatbeleid. De tijd van onderzoek en overleg ligt achter ons, het is hoog tijd voor beleidsdaden! Groen! en Ecolo hebben daarom in het parlement een nationale klimaatwet ingediend. Om deze eis kracht bij te zetten maakten Jong Groen! en Groen! vandaag een groene vuist bij de lancering van Magnettes lenteconferentie.

Magnette organiseert een pompeuze lenteconferentie, waar hij vragen voorlegt aan het brede middenveld. Vragen waarop iedereen voor het grootste deel al lang het antwoord kent. Voor Jong Groen! en Groen! is zoiets onbegrijpelijk. Kristof Calvo, woordvoerder van Jong Groen! licht toe waarom: ‘Er is nood aan concrete daden, niet aan nog meer woorden en beloftes. De aanstelling van een klimaatminister in de federale regering leek een stap in de goede richting, maar heeft natuurlijk pas zin als deze minister ook echt een klimaatbeleid wil voeren. In plaats van lentepraatjes te organiseren, verwachten wij van Magnette daadkracht en ambitie.'

Ook Tinne Van der Straeten, indiener van de klimaatwet, betreurt Magnettes getreuzel: 'Een geloofwaardig klimaatbeleid biedt extra kansen voor onze economie, tewerkstelling, voor energiezekerheid en meer koopkracht. In Groot-Brittannië wordt mede onder druk van de milieubeweging werk gemaakt van een nationale klimaatwet (Climate Change Bill). Ook in Nederland vragen de milieu- en vakbewegingen een nationale klimaatwet. Wordt het niet tijd dat ook België eens wakker schiet en gaat voor een stevig, afdwingbaar klimaatbeleid?'

Groen! en Jong Groen! willen een daadkrachtig klimaatbeleid waarbij gekozen wordt voor de drie E's: Energie-efficiëntie, Energiebesparing en hernieuwbare Energie. En waarbij duidelijk het pad van oude technologieën zoals kernenergie en kolen, verlaten wordt. In een complex federaal land als België is het nodig doelstellingen echt afdwingbaar te maken en een beleidsniveau aan te duiden dat het halen van die doelstellingen bewaakt. Het federale niveau kan die taak opnemen, maar heeft hiervoor nood aan een nationale klimaatwet.

Het voorstel van de nationale klimaatwet steunt op drie pijlers:

1. De klimaatcrisis vereist duidelijke doelstellingen op jaarbasis en op lange termijn

In het klimaatplan van de Europese Commissie worden nieuwe doelstellingen voor België uiteengezet tegen 2020: 15% minder broeikasgassen en een aandeel van 13% hernieuwbare energie. Volgens het VN-klimaatpanel zijn er echter grotere inspanningen nodig: reducties van 25 à 40% tegen 2020 en reducties tot 95% tegen 2050. België zou als rijk industrieland de ambitie moeten hebben om tot de koplopers te behoren, in plaats van zich te gedragen als een klaploper. De nationale klimaatwet vraagt duidelijke doelstellingen voor het terugdringen van broeikasgassen: op nationaal niveau, per deelstaat en ook per sector (bedrijven, verkeer, huishoudens, landbouw,..).

2. Duidelijke keuze voor stimuli voor ecologische innovatie en tewerkstelling

Bedrijven die investeren in ecologische vernieuwing of nieuwe groene jobs creëren, moeten extra gestimuleerd en beloond worden. Producenten die qua energie-efficiëntie beter scoren moeten zekerheid krijgen dat hun producten of technologieën na verloop van tijd ook de nieuwe norm worden. Bedrijven die achterblijven foppen in dat geval zichzelf. Dit ‘Top Runner' model werkt zeer goed in Japan. België moet het voortouw nemen in de ontwikkeling naar een ‘low carbon economy'. Op deze wijze kan ons land belangrijke concurrentievoordelen opbouwen en natuurlijk extra jobs creëren dankzij ecologische innovatie.

3. Een klimaatwet en nationale coördinatie voor een efficiënt klimaatbeleid

Het klimaatbeleid is vandaag versnipperd over verschillende commissies, parlementen en regeringen. Groen! en Jong Groen! willen meer transparantie en coördinatie. De aansturing van het klimaatbeleid moet een federale bevoegdheid worden. Daartoe willen we de Bijzondere Wet aanpassen. De bevoegdheid met betrekking tot klimaat willen we expliciteren en de coördinatie ervan toevertrouwen aan het federale niveau, uiteraard niet zonder overleg met de regio's.

Kristof Calvo, woordvoerder Jong Groen!
Tinne Van der Straeten, Kamerlid Groen!

Thema: