20 apr 2015

Armoede en sociale ongelijkheid

De armoedecijfers liegen er niet om. Het aantal mensen in armoede is hoog, té hoog. Jong Groen wil een grondige aanpak van het probleem. Het is tijd voor een warme samenleving. Om dit te verwezenlijken schuiven we alvast de volgende eisen naar voor. Het volledig dossier met alle beleidsvoorstellen kan je hier vinden.

De invoering van een basisinkomen

Een basisinkomen is voor Jong Groen dé manier om armoede de wereld uit te bannen. Want hoewel armoede gevolgen heeft op verschillende levensgebieden, wordt het in de eerste plaats gekenmerkt door een gebrek aan inkomen.

Het basisinkomen vormt een onvoorwaardelijk inkomen voor iedere persoon. Dit inkomen is lager bij de geboorte maar neemt toe tot de leeftijd van 18 jaar. Jong Groen vindt het belangrijk dat dit basisinkomen hoog genoeg is zodat het mensen in staat stelt om op een menswaardige manier te participeren aan de samenleving. Daarom moet het basisinkomen voldoen aan de budgetstandaard. De budgetstandaard geeft weer welk inkomen mensen (naargelang de gezinssituatie) nodig hebben.

Het basisinkomen vervangt alle vormen van uitkeringen behalve de uitkeringen voor mensen met een beperking of een langdurige ziekte. Door het in te voeren wordt de kern van armoede aangepakt.  Bovendien worden de ingewikkelde structuren van onze sociale zekerheid vervangen door één helder systeem.

Basisgezondheidszorg moet gratis zijn

Iemand met financiële moeilijkheden schrapt gezondheidszorg meestal als eerste uit zijn budget. Nochtans is dit een belangrijk aspect voor een kwaliteitsvol leven.

Jong Groen vindt dat iedereen recht heeft op gepaste gezondheidszorg. Daarom moet basisgezondheidszorg, net als het verkrijgen van medicatie op voorschrift voor iedereen gratis zijn. Iedereen, daarmee bedoelen we iedere persoon die behoefte heeft aan gezondheidszorg, dus ook mensen zonder papieren.

Geestelijke gezondheidszorg maakt integraal deel uit van basisgezondheidszorg en moet dus ook gratis aangeboden worden. Het professioneel aanbod moet fors worden uitgebreid om zo de bestaande wachtlijsten weg te werken.

De oprichting van het Gemeenschapshuis

Mensen in armoede vinden niet altijd hun weg naar de dienstverlening omdat hulp en informatie te veel verspreid is over de verschillende organisaties. Bovendien zijn de instanties niet altijd voldoende gekend. Daarom wil Jong Groen een hervorming van het OCMW.

Het huidige OCMW moet worden vervangen door het Gemeenschapshuis. Het Gemeenschapshuis heeft een één-loket functie, dat betekent dat iedereen er terecht kan voor elke soort vraag in verband met sociale dienstverlening. Het is een publiek trefpunt waar ook andere organisaties voor andere doelgroepen (zoals Kind en Gezin, CAW, wijkgezondheidscentra, sociale restaurants, justitiehuizen, computers met internettoegang, sociale activiteiten ...) gevestigd zijn, zodat mensen alle dienstverlening op één plaats vinden aan een sociaal tarief.

Wooncoöperaties, middel in de aanpak van ongelijkheid

Er bestaat een structurele ongelijkheid op de huizenmarkt tussen zij die een woning bezitten, en zij die levenslang huren. In combinatie met het erfrecht (wegens de voordelige successierechten op onroerend goed dat men in eigendom heeft) zorgt dit voor een vicieuze cirkel voor vele families in armoede.

Dit systeem moet doorbroken worden door middel van woningcoöperatieven. Coöperanten huren een woning van de coöperatie en bouwen met deze huur kredieten op. Met dit krediet kunnen zij – na het bereiken van het vereiste bedrag – het vruchtgebruik van de woning verwerven voor de verdere duur van hun leven. De overheid waakt over het democratische karakter van deze coöperaties en vermijdt monopolies.

Mensen mogen niet afgesloten worden van energie, gas en water

In principe kunnen mensen niet worden afgesloten van elektriciteit. Helaas gebeurt dit in de praktijk nog steeds. Dit is voor Jong Groen onaanvaardbaar en we vragen dan ook een onmiddellijke toepassing van de wet.

Bovendien mag dit niet enkel gelden voor elektriciteit, maar moet dit recht ook uitgebreid worden naar aardgas en leidingwater. Het beschermend statuut, dat recht geeft op een minimale levering van energie, gas en water, moet automatisch worden toegekend.

Openbaar vervoer toegankelijk voor iedereen en gratis voor mensen in armoede

Door een beperkte mobiliteit zijn sommige diensten letterlijk en figuurlijk onbereikbaar. Vervoersarmoede leidt ook tot isolement. Jong Groen wil dit aanpakken door openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk te maken.

Trein, tram en bus moeten gratis zijn voor diegene die minder dan 19 645 euro op jaarbasis verdienen. Dit is de bovenschijf van de eerste belastingschijf. Daarnaast moet het aanbod worden uitgebreid. Elke Vlaming en Brusselaar die in een woongebied woont, moet binnen een straal van maximum 750 meter een bus-tram –en/of metrohalte in de buurt hebben.

Een doeltreffende aanpak van schulden

Armoede begint vaak daar waar openstaande rekeningen zich opstapelen. Daarom is een snelle en doeltreffende behandeling van een schuldenproblematiek absoluut noodzakelijk.

Deurwaarders en incassobureaus werken niet gratis. De kosten die ze maken worden doorgerekend aan de persoon met schulden. Deze invorderingskosten werken enkel meer schulden in de hand. Daarom moet er een maximum komen op de invorderingskosten van schuldeisers als iemand openstaande rekeningen heeft. Bovendien moeten mensen onmiddellijk hulp kunnen krijgen bij de gespecialiseerde diensten zoals het OCMW en het CAW. Wachtlijsten zijn uit den boze.

Studeren moet financieel haalbaar zijn

Het vaste studiebedrag dat elke student betaalt moet op het huidige bedrag van €61,9 blijven liggen, ongeacht het aantal studiepunten. Zo wordt de kost van studeren ook over een langere periode draaglijk.

Het inschrijvingsgeld mag enkel worden verhoogd als die verhoging rechtstreeks de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. Ook het beurssysteem zou moeten worden aangepast. Op dit moment hebben we slechts drie categorieën in ons beurssysteem. Daardoor verdienen veel gezinnen net dat beetje te veel om een beurs te ontvangen. Om het systeem eerlijker te maken, moeten we gaan naar een meer geleidelijke schaal. Bovendien zou een studiebeurs voor een tweede master mogelijk moeten zijn. 

Onbetaalbaar denk je? Ook daarop heeft Jong Groen  een antwoord klaar. Bijvoorbeeld met de invoering van een financiële transactietaks en een vermogenswinstbelasting

Een financiële transactietaks voor betere herverdeling

Jong Groen wil een financiële transactietaks (FTT) op Europees niveau. Een taks op financiële transacties kan zorgen voor een sterke herverdeling van rijk naar arm.

De financiële transactietaks is een belasting voor de financiële markten. Deze belasting wordt betaald op aandelen, obligaties, wisselkoersen … De taks blijft beperkt tot transacties op de financiële markten. Dat betekent dat transacties door gewone consumenten, bankverrichtingen en kortetermijnleningen tussen banken niet belast worden.

Waar de Tobintaks enkel munttransacties belast (het wisselen van een munt in een andere), gaat de FTT veel verder met een belasting op alle financiële transacties op de financiële markten.

De invoering van een vermogenswinstbelasting

Een vermogenswinstbelasting is een belasting op rendement uit grote vermogens. Hoe groter daarbij je inkomsten van de winst zijn, hoe meer je zal moeten betalen. Hierdoor zullen de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 

#detoekomstisvanons